Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Zastosowanie różnych form treningu fizycznego u pacjentek z osteoporozą pomenopauzalną

Zastosowanie różnych form treningu fizycznego u pacjentek z osteoporozą pomenopauzalną

Osteoporoza to choroba polegająca na postępującym osłabieniu struktury kości. Stanowi główną przyczynę złamań, a poważne powikłania z nimi związane mogą prowadzić do znacznego stopnia niepełnosprawności, zależności od osób trzecich, a nawet zagrażać życiu osób starszych.

Fizykoterapia skojarzona w wybranych schorzeniach narządu ruchu – przykładowe zastosowania kliniczne oraz rezultaty badań naukowych

Fizykoterapia skojarzona w wybranych schorzeniach narządu ruchu – przykładowe zastosowania kliniczne oraz rezultaty badań naukowych

Fizykalna terapia skojarzona polega na świadomym połączeniu dwóch odmiennych form energii fizycznej, które nie mogą wykazywać działania biologicznego o charakterze antagonistycznym.

Wpływ słonecznego promieniowania ultrafioletowego (UV) na organizm człowieka. Część I: Charakterystyka wybranych właściwości fizykochemicznych i biologicznych promieniowania UV

Wpływ słonecznego promieniowania ultrafioletowego (UV) na organizm człowieka. Część I: Charakterystyka wybranych właściwości fizykochemicznych i biologicznych promieniowania UV

Niekorzystne działanie promieniowania UV obejmują fotouszkodzenie skóry, rumień fotochemiczny, oparzenia słoneczne, fotodermatozy, pogrubienie naskórka, zmniejszenie aktywności układu odpornościowego i keratozy słoneczne. Promieniowanie UV jest silnym czynnikiem mutagennym i kancerogennym dla komórek skóry.

Analiza wpływu kinezyterapii i terapii manualnej na kontrolę posturalną osób z zespołem bólowym kręgosłupa

Analiza wpływu kinezyterapii i terapii manualnej na kontrolę posturalną osób z zespołem bólowym kręgosłupa

Zespół bólowy segmentów lędźwiowego odcinka kręgosłupa (ang. LBP – Low Back Pain) definiowany jest jako ból zlokalizowany pomiędzy dwunastym żebrem a okolicą fałdów pośladkowych dolnych z możliwością peryferalizacji dolegliwości bólowych w rejonie kończyn dolnych.

Problemy diagnostyczno-terapeutyczne w Zespole Millera-Fishera

Problemy diagnostyczno-terapeutyczne w Zespole Millera-Fishera

Zespół Millera-Fishera po raz pierwszy został opisany w 1956 roku przez Fishera. We współcześnie funkcjonujących klasyfikacjach uważany jest za odmianę zespołu Guillana-Barryego i stanowi około 5% przypadków tej choroby...

Metoda tapingu medycznego u pacjentki z obrzękiem chłonnym lewej kończyny górnej

Metoda tapingu medycznego u pacjentki z obrzękiem chłonnym lewej kończyny górnej

Obrzęk kończyny górnej po mastektomii może mieć kilka przyczyn. Jedną z nich jest uszkodzenie naczyń chłonnych związane z limfadenektomią. Inną zwężenie naczyń krwionośnych wskutek stosowanej radioterapii oraz powikłania zakrzepowe...

Ocena właściwości fizyko-chemicznych i chemicznych gytii – potencjalnych surowców leczniczych lub kosmetycznych

Ocena właściwości fizyko-chemicznych i chemicznych gytii – potencjalnych surowców leczniczych lub kosmetycznych

W Polsce aktualnie do zabiegów tzw. peloidowych stosuje się tylko borowiny. Są to torfy uznane za lecznicze, należące do grupy peloidów organicznych typu niskiego i przejściowego, zawierające powyżej 75% składników organicznych w przeliczeniu na suchą masę...

Ocena wpływu wybranego programu rehabilitacji na możliwości funkcjonalne u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych – badanie pilotażowe

Ocena wpływu wybranego programu rehabilitacji na możliwości funkcjonalne u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych – badanie pilotażowe

Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (koksartroza) jest jednym z najczęstszych powodów zaburzeń funkcji chodu. Podstawowym i uznanym sposobem leczenia zachowawczego jest kompleksowa rehabilitacja...

Ocena parametrów klinicznych metodą bioimpedancji tkankowej u osób poddanych serii zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej połączonej z kinezyterapią - doniesienie wstępne

Ocena parametrów klinicznych metodą bioimpedancji tkankowej u osób poddanych serii zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej połączonej z kinezyterapią - doniesienie wstępne

Zabieg krioterapii ogólnoustrojowej jest cenioną i coraz bardziej rozpowszechnioną metodą medycyny fizykalnej. Korzystne efekty jej stosowania skłaniają do dalszego pogłębienia wiedzy i poszukiwania nowych możliwości jej wykorzystania. Celem pracy była ocena wpływu krioterapii ogólnoustrojowej połączonej z kinezyterapią na parametry kliniczne, takie jak: zawartość tłuszczu, wagę tłuszczu, BMI, obwód talii i obwód bioder.

Wpływ temperatury otoczenia na reakcję naczyniową w obrębie ręki reumatoidalnej po nadmuchu zimnym powietrzem

Wpływ temperatury otoczenia na reakcję naczyniową w obrębie ręki reumatoidalnej po nadmuchu zimnym powietrzem

W dostępnej literaturze niewiele jest prac dotyczących wpływu temperatury otoczenia na reakcję naczyniową po zabiegach krioterapeutycznych. Stąd celem badań była ocena wpływu temperatury otoczenia na zmiany temperatury ręki po zabiegu nadmuchem zimnym powietrzem o temp. -30°C.

Skuteczność zabiegów fizjoterapeutycznych w zmniejszaniu obrzęku limfatycznego u kobiet po mastektomii

Skuteczność zabiegów fizjoterapeutycznych w zmniejszaniu obrzęku limfatycznego u kobiet po mastektomii

Podstawą radykalnego leczenia raka piersi jest leczenie chirurgiczne. Po zabiegach operacyjnych dochodzi do licznych powikłań, takich jak: obrzęk chłonny, ograniczenie ruchomości stawów obręczy barkowej i kończyny górnej strony operowanej. Wczesna rehabilitacja szpitalna prowadzona jest od dnia operacji i ma na celu...

Wstępna ocena wpływu krenoterapii natlenioną wodą na wybrane parametry metaboliczne i funkcje organizmu człowieka

Wstępna ocena wpływu krenoterapii natlenioną wodą na wybrane parametry metaboliczne i funkcje organizmu człowieka

Celem pracy była ocena wpływu wody źródlanej o podwyższonej zawartości tlenu na typowe parametry antropometryczne, samopoczucie i wyniki badań laboratoryjnych u osób, wśród których można było prowadzić skuteczną obserwację tych zmian w warunkach stacjonarnych, monitorując jednocześnie objętość spożywanej przez nich wody oraz strukturę odżywiania się.

Zagrożenie hałasem wybranych uzdrowisk Polski

Zagrożenie hałasem wybranych uzdrowisk Polski

Zagrożenie hałasem wzrasta w miarę rozwoju urbanizacji i motoryzacji, i staje się istotnym problemem również w niektórych uzdrowiskach, w których stosuje się różne formy klimatoterapii, z założenia wymagające ciszy. Dotrzymanie norm dopuszczalnego poziomu dźwięku jest jednym z wymogów otrzymania i utrzymania przez miejscowość statusu uzdrowiska.

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

poll 852 comment 21

Jak często spotykasz się w swojej pracy z agresją ze strony pacjentów i ich bliskich?