Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Alergia nabyta po transplantacji narządów – znane fakty i obecnie obowiązujące hipotezy

Alergia nabyta po transplantacji narządów – znane fakty i obecnie obowiązujące hipotezy

Problem wzrostu częstości występowania chorób alergicznych w grupie pacjentów, u których doszło do przeszczepu narządu, jest złożony. Z pewnością chorzy, u których konieczna była transplantacja, są narażeni na występowanie różnego typu powikłań i trudno porównywać ich do populacji osób zdrowych.

Medycyna a koniec życia

Medycyna a koniec życia

Fakty są następujące: dzisiaj rodzimy się, żyjemy i umieramy „w” medycynie (a niekiedy, niestety, „z powodu” medycyny). W krajach rozwiniętych 70% ludzi umiera w szpitalu, co sprawia, że cały szereg sondaży opinii publicznej wskazuje na nieludzkie warunki końca naszego życia.

Mechaniczne wspomaganie serca jako metoda leczenia krańcowej niewydolności krążenia i pomost do przeszczepienia serca

Mechaniczne wspomaganie serca jako metoda leczenia krańcowej niewydolności krążenia i pomost do przeszczepienia serca

Transplantacja serca pozostaje złotym standardem postępowania w leczeniu ciężkiej niewydolności serca opornej na leczenie farmakologiczne. Ograniczona dostępność organów wymusza stosowanie alternatywnych sposobów postępowania, dających możliwość wykonania transplantacji serca bądź przedłużających życie.

Leczenie immunosupresyjne i jego powikłania u pacjentów po przeszczepieniu serca

Leczenie immunosupresyjne i jego powikłania u pacjentów po przeszczepieniu serca

Z uwagi na coraz większą liczbę pacjentów po przebyciu przeszczepienia narządowego i związaną z tym rosnącą grupę osób objętych terapią immunosupresyjną, niezwykle ważna jest popularyzacja wiedzy na temat tego leczenia, jak również zwiększenie świadomości o możliwych interakcjach lekowych.

Motywowanie kadry medycznej zatrudnionej na umowach kontraktowych

Motywowanie kadry medycznej zatrudnionej na umowach kontraktowych

Od dłuższego czasu na rynku usług zdrowotnych obserwuje się tendencję do zatrudniania personelu medycznego na zasadach umów cywilnoprawnych, zwanych powszechnie „kontraktami”, które w wielu placówkach stopniowo wypierają umowy o pracę.

Inhibitory kalcyneuryny po przeszczepieniu nerki

Inhibitory kalcyneuryny po przeszczepieniu nerki

W początkowym okresie historii transplantologii, gdy dysponowano niewielkim arsenałem leków immunosupresyjnych – początkowo steroidami, a później także azatiopryną, wyniki przeszczepiania nerek były niezadowalające – znaczny odsetek narządów przeszczepionych był tracony we wczesnym okresie potransplantacyjnym w przebiegu ostrego odrzucania, którego nie można było opanować. Dopiero wprowadzenie do praktyki klinicznej na przełomie lat 70. i 80. XX wieku pierwszego inhibitora kalcyneuryny – cyklosporyny A (CsA), wyraźnie poprawiło roczną przeżywalność przeszczepów nerkowych.

Perspektywy wykorzystania biodruku 3D w medycynie transplantacyjnej

Perspektywy wykorzystania biodruku 3D w medycynie transplantacyjnej

Postęp w leczeniu przewlekłych chorób cywilizacyjnych, który ma miejsce w ciągu ostatnich lat, doprowadził do znacznego wydłużenia średniego wieku życia. Paradoksalnie, doprowadziło to do pojawienia się nowych problemów takich jak zwiększona zapadalność na choroby neurodegeneracyjne, choroby układu sercowo-naczyniowego czy zwiększone zapotrzebowanie na narządy do przeszczepienia...

Terapia komórkami macierzystymi przyszłością transplantologii?

Terapia komórkami macierzystymi przyszłością transplantologii?

Z zastosowaniem komórek macierzystych (stem cells, SCs) wiązane są ogromne nadzieje dotyczące terapii komórkowych. Nieograniczone możliwości samoodnawiania, wielokierunkowe różnicowanie, zdolność selektywnej migracji do miejsca uszkodzenia i właściwości immunomodulacyjne to cechy komórek macierzystych, które czynią z nich obiecujące narzędzie terapeutyczne.

Nowotwory u biorców allogennego przeszczepu nerkowego

Nowotwory u biorców allogennego przeszczepu nerkowego

Nowotwory złośliwe stanowią drugą – po chorobach układu sercowo-naczyniowego – przyczynę zgonu biorców allogennego przeszczepu nerkowego z prawidłową czynnością przeszczepu. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 20 lat nowotwory będą stanowić główną przyczynę śmiertelności chorych po przeszczepieniu narządów.

Leczenie wczesnych i odległych zakażeń po przeszczepieniu nerki

Leczenie wczesnych i odległych zakażeń po przeszczepieniu nerki

Zakażenia należą do najczęstszych powikłań u biorców przeszczepu nerki. Ekspozycja na mikroorganizmy może być środowiskowa lub endogenna. Na upośledzoną odpowiedź układu immunologicznego składa się wiele czynników, w tym: stosowanie leków immunosupresyjnych, integralność barier (tj. skóry i błon śluzowych), współistnienie innych chorób, neutropenia, limfopenia, zaburzenia metaboliczne (cukrzyca, mocznica), niedożywienie.

Wczesne i odległe wyniki po przeszczepieniu nerki

Wczesne i odległe wyniki po przeszczepieniu nerki

Każdego roku wzrasta liczba chorych oczekujących na przeszczep nerki (KTx), pomimo zwiększania liczby wykonywanych transplantacji. KTx od dawcy żywego (LRD) jest jednym ze sposobów zwiększenia liczby transplantacji, skrócenia czasu oczekiwania na przeszczepienie, często z możliwością znaczącego skrócenia lub nawet całkowitego uniknięcia dializoterapii – w przypadku przeprowadzenia przeszczepienia wyprzedzającego.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 736 comment 5

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?