Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Kamica odlewowa nerki u małych dzieci – opis dwóch przypadków

Kamica odlewowa nerki u małych dzieci – opis dwóch przypadków

Kamica odlewowa nerki najczęściej jest następstwem zbyt późno rozpoznanych i nieskutecznie leczonych zakażeń układu moczowego wywołanych bakteriami wytwarzającymi ureazę, która rozkłada mocznik na amoniak i dwutlenek węgla.

Wpływ telewizji na rozwój poznawczy dzieci poniżej 3. roku życia – przegląd badań

Wpływ telewizji na rozwój poznawczy dzieci poniżej 3. roku życia – przegląd badań

Szczególnie ważne wydają się potencjalne skutki oglądania telewizji dla zdolności skupiania uwagi oraz potencjalny związek między wczesną ekspozycją na przekaz ekranowy a zespołem nadpobudliwości psychoruchowej.

Etiologia ostrego zapalenia trzustki – niedoceniony problem w pediatrii

Etiologia ostrego zapalenia trzustki – niedoceniony problem w pediatrii

Najczęściej przyczyną ostrego zapalenia trzustki u dzieci są choroby dróg żółciowych, leki, choroby systemowe, urazy, a także uwarunkowania genetyczne. W ponad jednej trzeciej przypadków etiologia pozostaje niewyjaśniona. Znajomość czynników etiologicznych ostrego zapalenia trzustki pozwala właściwie zaplanować procedury diagnostyczne i umożliwia szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Krwiak śródścienny dwunastnicy i ostre zapalenie trzustki jako powikłanie diagnostycznej biopsji dwunastnicy u 6-letniego chłopca

Krwiak śródścienny dwunastnicy i ostre zapalenie trzustki jako powikłanie diagnostycznej biopsji dwunastnicy u 6-letniego chłopca

Krwiak dwunastnicy jest bardzo rzadkim powikłaniem diagnostycznej endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego, podczas której wykonuje się biopsję dwunastnicy (szacunkowo może wystąpić średnio 1:1250 biopsji).

Lekki uraz głowy u dzieci - błaha sprawa czy duży problem diagnostyczno-terapeutyczny? Rola Infrascannera w procesie diagnostycznym

Lekki uraz głowy u dzieci - błaha sprawa czy duży problem diagnostyczno-terapeutyczny? Rola Infrascannera w procesie diagnostycznym

Urazy głowy u dzieci, a zwłaszcza lekkie urazy głowy, nadal stanowią ważny problem diagnostyczno-terapeutyczny. Pomimo postępu, jaki dokonał się w naukach medycznych, brak jest definicji lekkiego urazu głowy i standardów postępowania z dzieckiem, które doznało takiego urazu.

Budowa i czynność dna miednicy u kobiet - uaktualniony przegląd z podkreśleniem wpływu porodu drogami natury

Budowa i czynność dna miednicy u kobiet - uaktualniony przegląd z podkreśleniem wpływu porodu drogami natury

Dno miednicy stanowi względnie starą (filogenetycznie grupę mięśni szkieletowych, które w miarę dokonywania się u człowieka zmian ewolucyjnych, a zwłaszcza nabywania postawy wyprostnej, zaczęły pełnić szereg istotnych nowych ról lub zostały poddane modyfikacji odnośnie tych pełnionych wcześniej...

Alergia pokarmowa jako przyczyna zaparć u dzieci w pierwszych trzech latach życia na podstawie obserwacji własnych

Alergia pokarmowa jako przyczyna zaparć u dzieci w pierwszych trzech latach życia na podstawie obserwacji własnych

Zaparcia u dzieci są jedną z częstszych przyczyn zgłaszania się do lekarza pediatry. Częstość występowania zaparć w populacji dziecięcej oceniana jest na 0,3% do 15%...

Badania przesiewowe techniką Multiplex Ligation - dependent Probe Amplification (MLPA) u dzieci z zaburzeniem rozwoju i niepełnośprawnością intelektualną o nieokreślonej etiologii

Badania przesiewowe techniką Multiplex Ligation - dependent Probe Amplification (MLPA) u dzieci z zaburzeniem rozwoju i niepełnośprawnością intelektualną o nieokreślonej etiologii

Zaburzenie rozwoju i niepełnosprawność intelektualna (NI), dotyczące 1-3% populacji ogólnej, stanowią ważny problem medyczny i diagnostyczny, ale także społeczny i ekonomiczny. Zaburzenia te dotyczą zarówno pacjentów ambulatoryjnych jak i szpitalnych, niejednokrotnie ze złożoną i skomplikowaną historią choroby oraz brakiem medycznych i społecznych efektów leczenia (1, 2, 3).

Zespół talasemii α z niepełnosprawnością intelektualną (ATR-X) u dwóch braci - charakterystyka kliniczna, zasady diagnostyki i poradnictwa genetycznego

Zespół talasemii α z niepełnosprawnością intelektualną (ATR-X) u dwóch braci - charakterystyka kliniczna, zasady diagnostyki i poradnictwa genetycznego

Zespół talasemii α z niepełnosprawnością intelektualną (ATR-X) należy do grupy zaburzeń neurorozwojowych, w których, poza charakterystycznym obrazem klinicznym, stwierdza się w badaniu krwi obwodowej obecność patognomonicznych wtrętów hemoglobiny H (HbH).

Bezpieczeństwo stosowania kosmetyków dla niemowląt i dzieci

Bezpieczeństwo stosowania kosmetyków dla niemowląt i dzieci

Skóra dzieci najmłodszych, zwłaszcza noworodka i niemowlęcia, wykazuje odmienną reaktywność na czynniki zewnętrzne w porównaniu ze skórą dzieci starszych i osób dorosłych. W artykule omówiono odrębności anatomiczne i czynnościowe skóry niemowląt, ryzyko związane ze stosowaniem nieodpowiednich składników kosmetyków i innych ksenobiotyków oraz najczęściej występujące działania niepożądane wywołane przez kosmetyki u dzieci...

Aktualne kryteria rozpoznania zespołu PHACES

Aktualne kryteria rozpoznania zespołu PHACES

Zespołem PHACES określane jest współwystępowanie wad strukturalnych mózgu w zakresie tylnego dołu czaszki (Posterior fossa brain malformations), naczyniaków segmentalnych twarzy (Hemangiomas), wad układu tętniczego, zwłaszcza mózgu i tętnic szyjnych (Arterial anomalies), wady serca lub koarktacji aorty (Cardiac abnormalities/Aortic Coarctation), wad oczu (Abnormalities of the Eye) oraz nieprawidłowości powłok w linii pośrodkowej ciała (Sternal defects or Supraumbilical raphe)...

Profilaktyka wad cewy nerwowej kwasem foliowym na terenie Dolnego Śląska: fakt czy fikcja?

Profilaktyka wad cewy nerwowej kwasem foliowym na terenie Dolnego Śląska: fakt czy fikcja?

Wady cewy nerwowej obejmują szerokie spektrum patomorfologiczne anomalii rozwojowych centralnego układu nerwowego. Są to jednocześnie jedne z najczęściej występujących anatomicznych wad rozwojowych u noworodków, wymagających interwencji chirurgicznej...

Przejściowe zmiany pęcherzowe. Przypadek mutacji de novo w genie COL7A1 u pacjenta z Epidermolysis bullosa dystophica

Przejściowe zmiany pęcherzowe. Przypadek mutacji de novo w genie COL7A1 u pacjenta z Epidermolysis bullosa dystophica

Epidermolysis bullosa (EB) jest heterogenną grupą genetycznych chorób skóry charakteryzujących się powstawaniem pęcherzy na skutek urazów mechanicznych lub powstających samoistnie. Pęcherze tworzą się w obrębie granicy skórno-naskórkowej i w zależności od ich lokalizacji wyróżniamy trzy główne grupy EB...

Częstość i przyczyny hospitalizacji dzieci z kamicą żółciową - obserwacje własne

Częstość i przyczyny hospitalizacji dzieci z kamicą żółciową - obserwacje własne

Wrodzona torbielowatość gruczolakowata płuc jest rzadką wadą rozwojową powstającą w wyniku nieprawidłowego rozwoju płuc płodu. W 4-26% przypadków współistnieje z innymi wadami wrodzonymi...

Ropień mózgu o etiologii Streptococcus pyogenes jako powikłanie ostrego zapalenia ucha środkowego u 7-letniej dziewczynki - opis przypadku

Ropień mózgu o etiologii Streptococcus pyogenes jako powikłanie ostrego zapalenia ucha środkowego u 7-letniej dziewczynki - opis przypadku

Ostre zapalenie ucha środkowego (OZUŚ) jest najczęściej rozpoznawaną chorobą wieku dziecięcego. Zasadniczą rolę w €rozwoju OZUŚ odgrywają infekcje wirusowe jam nosowych i €nosogardła...

Zespół Retta. Postać klasyczna i wariant z zachowaną mową jako różny efekt fenotypowy delecji o tym samym początku w genie MeCP2 - opis 2 przypadków

Zespół Retta. Postać klasyczna i wariant z zachowaną mową jako różny efekt fenotypowy delecji o tym samym początku w genie MeCP2 - opis 2 przypadków

Zespół Retta jest częstą przyczyną upośledzenia umysłowego u dziewczynek. Charakterystyczne dla zespołu są: głębokie upośledzenie zdolności poznawczych, zaburzenie zdolności komunikacyjnych, ruchy stereotypowe, drgawki, zaburzenia oddychania, dystonia. Obok postaci klasycznej wyróżnia się warianty zespołu Retta...

Bezoary - trudności diagnostyczne na przykładzie własnych obserwacji i przegląd piśmiennictwa

Bezoary - trudności diagnostyczne na przykładzie własnych obserwacji i przegląd piśmiennictwa

Bezoary to ciała obce spotykane w przewodzie pokarmowym człowieka i zwierząt. Typowo objawiają się bólami brzucha i nudnościami, wzdęciem i trudnościami z połykaniem, ale czasami uwidaczniają się jako bezobjawowa masa w przewodzie pokarmowym, prowadząca do niedrożności, a nawet perforacji z objawami „ostrego brzucha”...

Rodzinne i rówieśnicze czynniki związane z upijaniem się  i paleniem tytoniu przez 15-letnią młodzież

Rodzinne i rówieśnicze czynniki związane z upijaniem się i paleniem tytoniu przez 15-letnią młodzież

Badanie ankietowe przeprowadzono w szkołach w roku szkolnym 2010/2011 w ramach międzynarodowych badań HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) na grupie 1551 osób w wieku 15 lat (49,1% chłopców). Do oceny częstości podejmowania zachowań ryzykownych wykorzystano pytania z kwestionariusza HBSC...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 736 comment 5

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?