Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Wpływ stosowania diet eliminacyjnych na metabolizm kostny u dzieci i młodzieży z fenyloketonurią, galaktozemią, celiakią

Wpływ stosowania diet eliminacyjnych na metabolizm kostny u dzieci i młodzieży z fenyloketonurią, galaktozemią, celiakią

Fenyloketonuria, galaktozemia i celiakia należą do najczęstszych chorób, w których jedynym skutecznym sposobem leczenia jest stosowanie restrykcyjnej diety eliminacyjnej. Postępowanie to powoduje znaczną poprawę stanu klinicznego pacjentów, zwłaszcza we wczesnym okresie choroby...

Biologiczna rola obestatyny w fizjologii i patofizjologii

Biologiczna rola obestatyny w fizjologii i patofizjologii

Obestatyna jest 23 aminokwasowym peptydem kodowanym przez ten sam gen co grelina i syntetyzowanym w przewodzie pokarmowym. Pierwsze wyniki badań nad fizjologiczną funkcją obestatyny wskazywały na jej rolę w zmniejszaniu łaknienia, opóźnianiu opróżniania żołądka oraz obniżaniu przyrostów masy ciała, co mogło świadczyć o tym, że peptyd ten jest endogennym antagonistą greliny...

Czy szczepienie przeciw ospie wietrznej jest skuteczne i jak długo utrzymuje się ochrona przed zachorowaniem?

Czy szczepienie przeciw ospie wietrznej jest skuteczne i jak długo utrzymuje się ochrona przed zachorowaniem?

Ospę wietrzną i €półpasiec wywołuje jeden i €ten sam wirus znany jako varicella-zoster virus (VZV), należący do rodziny Herpesviridae, podrodziny alfa-herpesvirus. Na podstawie wyników badań molekularnych udokumentowano, że istnieje kilka linii genetycznych VZV występujących z €różną częstością w €krajach o €klimacie umiarkowanym i €tropikalnym...

Wpływ nieprawidłowych glikemii na ośrodkowy układ nerwowy dzieci z cukrzycą typu 1

Wpływ nieprawidłowych glikemii na ośrodkowy układ nerwowy dzieci z cukrzycą typu 1

Cukrzyca definiowana jest jako zespół zaburzeń metabolicznych charakteryzujących się podwyższonym stężeniem glukozy we krwi. Leczenie cukrzycy typu 1 (T1DM) polega głównie na podawaniu insuliny, która może stanowić potencjalną przyczynę stanów dysglikemii, do której należy zarówno hipo- jak i hiperglikemia...

Analiza stężeń wybranych parametrów metabolizmu kostnego u dzieci chorych na mukowiscydozę*

Analiza stężeń wybranych parametrów metabolizmu kostnego u dzieci chorych na mukowiscydozę*

Badaniami objęto 45 pacjentów w wieku 5-13 lat z potwierdzoną w badaniach genetycznych mukowiscydozą, leczonych w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Grupę kontrolną stanowiło 35 dzieci zdrowych w tym samym wieku, u których nie stwierdzono chorób związanych z metabolizmem kostnym.

Trudności diagnostyczne w zespole Smitha i Magenisa (SMS) na podstawie własnych doświadczeń i danych z literatury

Trudności diagnostyczne w zespole Smitha i Magenisa (SMS) na podstawie własnych doświadczeń i danych z literatury

Zespół Smitha i Magenisa (SMS) jest rzadkim dysmorficznym zespołem mikrodelecyjnym (mikrodelecja interstycjalna w chromosomie 17p11.2). Występuje z reguły sporadycznie. U części pacjentów stwierdza się mutację w genie RAI1.

Wpływ palenia tytoniu na poziom ołowiu we krwi kobiet ciężarnych*

Wpływ palenia tytoniu na poziom ołowiu we krwi kobiet ciężarnych*

Palenie papierosów prowadzi do problemów zdrowotnych nie tylko u osób indywidualnych czy ich rodzin, ale dotyczy różnych grup wiekowych i społecznych rzutując tym samym na gospodarkę kraju. Z badań epidemiologicznych prowadzonych przez Instytut Matki i Dziecka wynika, że w Polsce odsetek kobiet palących w czasie ciąży wynosi od 25 do 30%...

Przedwczesne dojrzewanie płciowe u dziewczynki wertykalnie zakażonej HIV

Przedwczesne dojrzewanie płciowe u dziewczynki wertykalnie zakażonej HIV

W praktyce pediatrycznej odmatczyne zakażenie HIV należy uwzględnić w diagnostyce różnicowej stanów chorobowych. Elementem rutynowej opieki nad dzieckiem zakażonym HIV, powinna być ocena jego rozwoju z uwzględnieniem dojrzewania płciowego...

Genetycznie uwarunkowane choroby skóry - przegląd wybranych genodermatoz*

Genetycznie uwarunkowane choroby skóry - przegląd wybranych genodermatoz*

Genetycznie uwarunkowane zaburzenia budowy i funkcji skóry są przyczyną chorób, które klasy‚kowane są jako genodermatozy. Wśród nich wyróżnia się następujące grupy: choroby pęcherzowe skóry, zaburzenia rogowacenia, zaburzenia barwy skóry...

Etiologia i przebieg kliniczny pokrzywki u hospitalizowanych dzieci

Etiologia i przebieg kliniczny pokrzywki u hospitalizowanych dzieci

Dane dotyczące epidemiologii, etiologii i przebiegu klinicznego pokrzywki u dzieci są stale jeszcze przedmiotem dyskusji. Badaniem objęto 98 dzieci (M/K 42/57) w wieku od 2 miesięcy do 17,6 lat...

Epidemiologia zakażeń noworodków z bardzo małą masą urodzeniową. Badania Polskiej Sieci Neonatologicznej*

Epidemiologia zakażeń noworodków z bardzo małą masą urodzeniową. Badania Polskiej Sieci Neonatologicznej*

W okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. zarejestrowano 910 pacjentów, tj. 19,1% spośród urodzonych w tym czasie w Polsce dzieci z bardzo małą masą urodzeniową (VLBW). Przeprowadzona analiza wykazała istotne różnice między ośrodkami w zakresie wieku ciążowego, urodzeniowej masy ciała, przebiegu hospitalizacji, stosowania procedur inwazyjnych, antybiotykoterapii i żywienia parenteralnego...

Występowanie próchnicy zębów u dzieci chorujących na astmę oskrzelową

Występowanie próchnicy zębów u dzieci chorujących na astmę oskrzelową

Astma oskrzelowa jest jedną z najczęściej występujących chorób ogólnoustrojowych u dzieci, a częstość zachorowań w przeciągu ostatnich dwóch dekad wykazuje tendencję wzrostową. Istniejące publikacje dotyczące wpływu astmy oskrzelowej oraz jej leczenia na stan jamy ustnej nie przyniosły ostatecznej odpowiedzi

Zasoby witaminy D u dzieci z chorobami nerek

Zasoby witaminy D u dzieci z chorobami nerek

Retrospektywnie oceniono 127 dzieci w wieku od 0,6 do 17,7 mediana 9,5 lat: 24 ze stanem zagrożenia kamicą układu moczowego (SZKUM), 29 z kamicą układu moczowego (KUM), 15 z kłębuszkowymi zapaleniami nerek (KZN), 59 z idiopatycznym zespołem nerczycowym (IZN). Analizowano stężenia w surowicy krwi: 25OHD3 , 1,25(OH)2D3 , wapnia (Ca) i fosforu (P)...

Wrodzona biegunka chlorowa u noworodka imitująca niedrożność smółkową

Wrodzona biegunka chlorowa u noworodka imitująca niedrożność smółkową

Wrodzona biegunka chlorowa jest rzadką chorobą uwarunkowaną genetycznie. Najczęściej rozpoznawana jest w ‚Kuwejcie i‚ Arabii Saudyjskiej 1:3200-13 000 urodzeń, w ‚Finlandii 1:30 000-40 000 i ‚w ‚Polsce 1:200 000. Pierwsze objawy choroby pojawiają się już w ‚ciąży. Wodnista biegunka u‚ płodu prowadzi do poszerzenia pętli jelitowych, wielowodzia i‚ przedwczesnego porodu...

Wrodzony stridor krtaniowy – problem interdyscyplinarny

Wrodzony stridor krtaniowy – problem interdyscyplinarny

Najczęstszymi przyczynami wrodzonego stridoru krtaniowego są: wiotkość krtani – laryngomalacja (60% przypadków), porażenie strun głosowych (10%) i zwężenie chrząstki pierścieniowatej. Porażenie strun głosowych zwykle ma charakter idiopatyczny, rzadziej jest następstwem uszkodzenia ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego np. w zespole Arnolda-Chiarego, wodogłowiu, po niedotlenieniu okołoporodowym...

Siedzący tryb życia polskich 13-latków i jego powiązania z wybranymi zachowaniami zdrowotnymi, praktykami rodzicielskimi oraz masą ciała*

Siedzący tryb życia polskich 13-latków i jego powiązania z wybranymi zachowaniami zdrowotnymi, praktykami rodzicielskimi oraz masą ciała*

Badanie przekrojowe, przeprowadzone zostało w Polsce w 2008 r., w grupie 13-latków (n=600). Za pomocą kwestionariusza wypełnianego przez dzieci zbadano czas poświęcony oglądaniu telewizji, zajęciom związanym z korzystaniem z komputera, odrabianiu lekcji, a także częstość spożywania wybranych produktów, regularność posiłków, aktywność ruchową (MVPA) oraz praktyki rodzicielskie (skala APQ-9) w opinii dzieci...

Znaczenie wczesnego rozpoznawania zastawek cewki tylnej u płodu dla dalszych losów dziecka - doświadczenia własne

Znaczenie wczesnego rozpoznawania zastawek cewki tylnej u płodu dla dalszych losów dziecka - doświadczenia własne

Zastawki cewki tylnej (ZCT) rozpoznawane sa z €częstością 3:1000-8:1000 urodzeń i€ stanowią jedną z €najczęstszych przyczyn uropatii zaporowej u€ chłopców. U €około 13-17% dzieci z €zastawkami cewki tylnej dochodzi do rozwoju schyłkowej niewydolności nerek. Przedstawiono 6-miesiecznego chłopca z €późno rozpoznanymi zastawkami cewki tylnej.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 736 comment 5

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?