Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Etiologia i przebieg kliniczny pokrzywki u hospitalizowanych dzieci

Etiologia i przebieg kliniczny pokrzywki u hospitalizowanych dzieci

Dane dotyczące epidemiologii, etiologii i przebiegu klinicznego pokrzywki u dzieci są stale jeszcze przedmiotem dyskusji. Badaniem objęto 98 dzieci (M/K 42/57) w wieku od 2 miesięcy do 17,6 lat...

Epidemiologia zakażeń noworodków z bardzo małą masą urodzeniową. Badania Polskiej Sieci Neonatologicznej*

Epidemiologia zakażeń noworodków z bardzo małą masą urodzeniową. Badania Polskiej Sieci Neonatologicznej*

W okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. zarejestrowano 910 pacjentów, tj. 19,1% spośród urodzonych w tym czasie w Polsce dzieci z bardzo małą masą urodzeniową (VLBW). Przeprowadzona analiza wykazała istotne różnice między ośrodkami w zakresie wieku ciążowego, urodzeniowej masy ciała, przebiegu hospitalizacji, stosowania procedur inwazyjnych, antybiotykoterapii i żywienia parenteralnego...

Występowanie próchnicy zębów u dzieci chorujących na astmę oskrzelową

Występowanie próchnicy zębów u dzieci chorujących na astmę oskrzelową

Astma oskrzelowa jest jedną z najczęściej występujących chorób ogólnoustrojowych u dzieci, a częstość zachorowań w przeciągu ostatnich dwóch dekad wykazuje tendencję wzrostową. Istniejące publikacje dotyczące wpływu astmy oskrzelowej oraz jej leczenia na stan jamy ustnej nie przyniosły ostatecznej odpowiedzi

Zasoby witaminy D u dzieci z chorobami nerek

Zasoby witaminy D u dzieci z chorobami nerek

Retrospektywnie oceniono 127 dzieci w wieku od 0,6 do 17,7 mediana 9,5 lat: 24 ze stanem zagrożenia kamicą układu moczowego (SZKUM), 29 z kamicą układu moczowego (KUM), 15 z kłębuszkowymi zapaleniami nerek (KZN), 59 z idiopatycznym zespołem nerczycowym (IZN). Analizowano stężenia w surowicy krwi: 25OHD3 , 1,25(OH)2D3 , wapnia (Ca) i fosforu (P)...

Wrodzony stridor krtaniowy – problem interdyscyplinarny

Wrodzony stridor krtaniowy – problem interdyscyplinarny

Najczęstszymi przyczynami wrodzonego stridoru krtaniowego są: wiotkość krtani – laryngomalacja (60% przypadków), porażenie strun głosowych (10%) i zwężenie chrząstki pierścieniowatej. Porażenie strun głosowych zwykle ma charakter idiopatyczny, rzadziej jest następstwem uszkodzenia ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego np. w zespole Arnolda-Chiarego, wodogłowiu, po niedotlenieniu okołoporodowym...

Siedzący tryb życia polskich 13-latków i jego powiązania z wybranymi zachowaniami zdrowotnymi, praktykami rodzicielskimi oraz masą ciała*

Siedzący tryb życia polskich 13-latków i jego powiązania z wybranymi zachowaniami zdrowotnymi, praktykami rodzicielskimi oraz masą ciała*

Badanie przekrojowe, przeprowadzone zostało w Polsce w 2008 r., w grupie 13-latków (n=600). Za pomocą kwestionariusza wypełnianego przez dzieci zbadano czas poświęcony oglądaniu telewizji, zajęciom związanym z korzystaniem z komputera, odrabianiu lekcji, a także częstość spożywania wybranych produktów, regularność posiłków, aktywność ruchową (MVPA) oraz praktyki rodzicielskie (skala APQ-9) w opinii dzieci...

Znaczenie wczesnego rozpoznawania zastawek cewki tylnej u płodu dla dalszych losów dziecka - doświadczenia własne

Znaczenie wczesnego rozpoznawania zastawek cewki tylnej u płodu dla dalszych losów dziecka - doświadczenia własne

Zastawki cewki tylnej (ZCT) rozpoznawane sa z €częstością 3:1000-8:1000 urodzeń i€ stanowią jedną z €najczęstszych przyczyn uropatii zaporowej u€ chłopców. U €około 13-17% dzieci z €zastawkami cewki tylnej dochodzi do rozwoju schyłkowej niewydolności nerek. Przedstawiono 6-miesiecznego chłopca z €późno rozpoznanymi zastawkami cewki tylnej.

Toaleta dróg oddechowych u noworodków i dzieci leczonych w Oddziałach Intensywnej Terapii

Toaleta dróg oddechowych u noworodków i dzieci leczonych w Oddziałach Intensywnej Terapii

Odsysanie wydzieliny z drzewa oskrzelowego u zaintubowanych pacjentów jest zabiegiem koniecznym dla utrzymania drożności dróg oddechowych. Celem pracy było ustalenie zaleceń takiego wykonania zabiegu, które redukowałyby ryzyko występowania powikłań...

Analiza zmian immunofenotypu komórek białaczkowych przy diagnozie oraz wznowie w dziecięcej ostrej białaczce limfoblastycznej oraz ich wpływu na wykrywanie minimalnej choroby resztkowej

Analiza zmian immunofenotypu komórek białaczkowych przy diagnozie oraz wznowie w dziecięcej ostrej białaczce limfoblastycznej oraz ich wpływu na wykrywanie minimalnej choroby resztkowej

Celem badania było porównanie immunofenotypu blastów przy rozpoznaniu choroby i przy wznowie ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci oraz określenie najczęściej występujących zmian ekspresji antygenów komórkowych.

Zastosowanie badań ultrasonograficznych węzłów chłonnych u dzieci i młodzieży w gabinecie lekarza rodzinnego i pediatry – na podstawie doświadczeń własnych

Zastosowanie badań ultrasonograficznych węzłów chłonnych u dzieci i młodzieży w gabinecie lekarza rodzinnego i pediatry – na podstawie doświadczeń własnych

Diagnostyka ultrasonograficzna jest niezwykle użyteczną i powszechnie wykorzystywaną w praktyce klinicznej metodą obrazowania węzłów chłonnych. Ultrasonografia jest również bezpieczną, łatwo dostępną i przyjazną dla pacjenta techniką obrazową.

Chemioterapia u dzieci i młodzieży z opornym na leczenie mięsakiem Ewinga

Chemioterapia u dzieci i młodzieży z opornym na leczenie mięsakiem Ewinga

W przypadku wznowy mięsaka Ewinga rokowanie jest bardzo poważne. Na całym świecie poszukuje się metod terapeutycznych, które mogłyby poprawić przeżycie w tej grupie chorych. Obok zwiększania intensywności konwencjonalnej chemioterapii proponuje się zastosowanie nowych schematów leczenia, w tym temozolomidu z irynotekanem.

Współistnienie wrodzonych wad układu krążenia z innymi wadami rozwojowymi

Współistnienie wrodzonych wad układu krążenia z innymi wadami rozwojowymi

Celem niniejszej pracy była ocena częstości występowania i rodzaju wad pozasercowych u niemowląt hospitalizowanych w Klinice Kardiologii Instytutu – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka z powodu wrodzonej patologii układu krążenia; porównanie częstości występowania innych wad rozwojowych w badanej grupie w stosunku do populacji ogólnej oraz ocena ich wpływu na przeżywalność.

Odległe następstwa leczenia przeciwnowotworowego w dzieciństwie – na podstawie przeglądu piśmiennictwa i doświadczeń własnych

Odległe następstwa leczenia przeciwnowotworowego w dzieciństwie – na podstawie przeglądu piśmiennictwa i doświadczeń własnych

W pracy omówiono odległe skutki narządowe leczenia przeciwnowotworowego w dzieciństwie. Przedstawiono ich epidemiologię, czynniki ryzyka, objawy kliniczne i podstawy monitorowania takich powikłań, jak: uszkodzenie płuc i układu sercowo-naczyniowego, zaburzenia wzrastania, endokrynopatie, hipogonadyzm i niepłodność oraz kolejne nowotwory będące skutkiem wcześniej stosowanej chemio- i radioterapii.

Wpływ enteralnej podaży roztworu wzbogaconego glutaminą, u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała, na ograniczenie objawów nietolerancji karmienia. Prospektywne, randomizowane badanie pilotażowe

Wpływ enteralnej podaży roztworu wzbogaconego glutaminą, u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała, na ograniczenie objawów nietolerancji karmienia. Prospektywne, randomizowane badanie pilotażowe

Nietolerancja karmienia jest częstym stanem stwierdzanym u wcześniaków, wymagającym ograniczenia podaży doustnej.

Zewnątrzkomórkowa domena receptora HER-2 jako czynnik prognostyczny w mięsaku kościopochodnym. Doniesienie wstępne

Zewnątrzkomórkowa domena receptora HER-2 jako czynnik prognostyczny w mięsaku kościopochodnym. Doniesienie wstępne

Oznaczanie ekspresji receptora naskórkowego czynnika wzrostu HER-2 (ang. Human Epidermal Growth Factor Receptor-2) w tkance guza oraz ocena stężenia zewnątrzkomórkowej domeny receptora HER-2 (ang. Extracellular Domain of HER-2 receptor – ECD/HER-2) w surowicy krwi są pomocne w ustalaniu rokowania w wielu guzach litych...

Doświadczenia własne w leczeniu propranololem naczyniaków wczesnodzieciecych - doniesienie wstępne

Doświadczenia własne w leczeniu propranololem naczyniaków wczesnodzieciecych - doniesienie wstępne

Naczyniaki wczesnodziecięce stanowią najczęstszą grupę łagodnych guzów naczyniowych u dzieci. Od 2008 roku obiecującą metodą leczenia tych zmian jest zastosowanie propranololu.

Standardy WHO rozwoju fizycznego dzieci w wieku 0-5 lat. Siatki centylowe długości/ wysokości i masy ciała, wskaźnika masy ciała BMI i obwodu głowy

Standardy WHO rozwoju fizycznego dzieci w wieku 0-5 lat. Siatki centylowe długości/ wysokości i masy ciała, wskaźnika masy ciała BMI i obwodu głowy

Celem artykułu jest zaprezentowanie standardów rozwoju fi€zycznego dzieci w wieku 0-5 lat, nowego narzędzia do oceny zdrowia i stanu odżywienia, rekomendowanego przez WHO do użytku we wszystkich krajach świata. Standardy te opracowano w 2006 r. na podstawie wyników Wieloośrodkowych Badań nad Rozwojem Fizycznym...

Wpływ wybranych czynników na przebieg leczenia i rokowanie u noworodków z wrodzonym wytrzewieniem na podstawie doświadczeń własnych

Wpływ wybranych czynników na przebieg leczenia i rokowanie u noworodków z wrodzonym wytrzewieniem na podstawie doświadczeń własnych

Badanie polegało na przeprowadzeniu analizy danych pochodzących z dokumentacji medycznej noworodków z wrodzonym wytrzewieniem operowanych w Klinice Chirurgii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie w latach 2000-2010.

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

Agresywne zachowania w ochronie zdrowia

poll 852 comment 21

Jak często spotykasz się w swojej pracy z agresją ze strony pacjentów i ich bliskich?