Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Rynek suplementów diety, zarówno w Polsce jak i na świecie, rośnie w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Jego wartość w naszym kraju wyniosła w 2014 r. ok. 3,5 mld złotych, a jego wzrost w następnych latach utrzyma się na poziomie 10% rocznie. Liczby te oznaczają tysiące preparatów, których stosowanie – podążając za informacjami na opakowaniach, a także reklamami w radiu, telewizji czy prasie – zalecane jest w leczeniu różnych przypadłości i chorób...

Leczenie bezsenności

Leczenie bezsenności

Bezsenność jest najczęściej występującym zaburzeniem snu. Jest też, obok bólu czy uczucia zmęczenia, jedną z najczęściej zgłaszanych skarg zdrowotnych w populacji ogólnej. Bezsenność może być samodzielną kategorią diagnostyczną, ale także, podobnie jak ból czy gorączka, może być objawem innej choroby, somatycznej lub psychicznej...

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

W ostatnich latach obserwujemy hiperdynamiczny wzrost zużycia suplementów diety. Niestety, wraz ze wzrostem zużycia tych preparatów, rośnie zagrożenie związane z ryzykiem indukowania przez nie działań niepożądanych oraz niekorzystnych interakcji pomiędzy równocześnie stosowanymi suplementami, a także między równocześnie stosowanymi suplementami diety i przyjmowanymi przez pacjenta lekami...

Przełom hiperkalcemiczny

Przełom hiperkalcemiczny

Przełom hiperkalcemiczny jest stanem zagrożenia życia, wynikającym ze znacznego lub szybkiego wzrostu stężenia wapnia w surowicy krwi. Zwykle rozpoznaje się go, gdy ciężkiej hiperkalcemii przekraczającej 3,75 mmol/l (15 mg/dl) towarzyszą nasilone objawy kliniczne: zaburzenia świadomości, nudności, wymioty, wielomocz i odwodnienie...

Zasady współpracy lekarza kardiologa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej z oddziałem kardiologii

Zasady współpracy lekarza kardiologa Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej z oddziałem kardiologii

Prawidłowa współpraca pomiędzy opieką ambulatoryjną a leczeniem szpitalnym jest jednym z podstawowych elementów kompleksowej opieki zdrowotnej. Z jednej strony powinna ona zapewniać swobodny dostęp do usług świadczonych w ramach opieki ambulatoryjnej, a z drugiej w miarę potrzeby umożliwiać hospitalizację, podczas której w pełni powinno się wykorzystać wcześniej zebrane informacje o pacjencie...

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Według Światowej Organizacji Turystyki w 2012 r. liczba podróżujących po raz pierwszy w historii przekroczyła 1 mld. Prognozy przewidują stały, 3–4% trend wzrostowy również w roku 2013. W pierwszych trzech kwartałach 2012 r. granice Polski przekroczyło 7,2 mln polskich obywateli udających się do innych krajów...

Anafilaksja – może zdarzyć się każdemu. Prosty przewodnik postępowania praktycznego

Anafilaksja – może zdarzyć się każdemu. Prosty przewodnik postępowania praktycznego

Anafilaksja jest poważną, ogólnoustrojową reakcją alergiczną, którą charakteryzuje szybki początek i przebieg, a która prowadzi do śmierci. Rozpoznanie ma charakter kliniczny. Spadek ciśnienia tętniczego i wstrząs nie są kryteriami niezbędnymi do rozpoznania reakcji anafilaktycznej...

Zastosowanie chitozanu we wspomaganiu regeneracji nerwów

Zastosowanie chitozanu we wspomaganiu regeneracji nerwów

Chitozan, biopolimer będący pochodną chityny, biokompatybilny, biodegradowalny i hamujący wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych, znajduje wiele zastosowań w medycynie. Od kilkunastu lat naukowcy prowadzą badania nad wykorzystaniem tego materiału we wspomaganiu regeneracji zarówno nerwów obwodowych, jak i neuronów ośrodkowego układu nerwowego...

Szczepienia przeciwpneumokokowe dla dorosłych

Szczepienia przeciwpneumokokowe dla dorosłych

Pneumokok – według oficjalnej nazwy Streptococcus pneumoniae, czyli paciorkowiec zapalenia płuc – to dzisiaj dla każdego lekarza praktyka, lekarza rodzinnego, pediatry, internisty najważniejsza bakteria w zakażeniach pozaszpitalnych. Pneumokok jest bowiem przyczyną szerokiego spektrum zakażeń; od najcięższych, tzw. inwazyjnych, czyli przenoszonych drogą krwi...

Leczenie nadciśnienia tętniczego w ciąży

Leczenie nadciśnienia tętniczego w ciąży

Nadciśnienie tętnicze jest najczęściej rozpoznawaną chorobą u kobiet w ciąży. Schorzenia przebiegające z podwyższonym ciśnieniem tętniczym stanowią obecnie główną przyczynę zgonów ciężarnych oraz powikłań okołoporodowych u płodu. U kobiet w ciąży z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym istnieje znamiennie większe prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań w postaci przedwczesnego oddzielenia łożyska, zespołu rozsianego wykrzepiania śródnaczyniowego oraz niewydolności wątroby i nerek...

Opinie lekarzy polskich o kontrowersyjnych moralnie procedurach medycznych

Opinie lekarzy polskich o kontrowersyjnych moralnie procedurach medycznych

Niektóre prawnie dozwolone procedury medyczne wzbudzają wątpliwości moralne u części lekarzy, co może prowadzić do konfliktów między pacjentem a lekarzem (problem klauzuli sumienia). Celem naszych badań było zebranie opinii lekarzy na temat świadczeń medycznych, co do których istnieje rozbieżność polskimi regulacjami prawnymi a nauczaniem moralnym dominującego w Polsce wyznania religijnego (Kościoła katolickiego) oraz określenie czynników warunkujących takie opinie.

Leki generyczne – biorównoważność zapewnia wymienność terapeutyczną. Streszczenie

Leki generyczne – biorównoważność zapewnia wymienność terapeutyczną. Streszczenie

Leki działają na komórki (i narządy) organizmu poprzez różne struktury zlokalizowane na powierzchni błony komórkowej, ale znane są już tak swoiste leki (np. przeciwciała), które reagują tylko z jednym receptorem. Bez względu na mechanizm działania, efekt zależy od obecności cząsteczek leku w krążeniu ogólnym (jeśli nie jest to lek stosowany zewnętrznie lub lokalnie) i najczęściej jest proporcjonalny do stężenia leku we krwi...

Farmakologiczne strategie redukcji ryzyka okołooperacyjnego

Farmakologiczne strategie redukcji ryzyka okołooperacyjnego

Zabieg operacyjny i towarzyszące mu znieczulenie są czynnikami mogącymi zachwiać istniejącą w organizmie równowagę, też pomiędzy zapotrzebowaniem mięśnia sercowego na tlen a jego podażą, co prowadzi do licznych, często bardzo poważnych następstw. Należy tu wymienić zaostrzenie choroby wieńcowej, zawał serca, a także zaostrzenie rozpoznanej uprzednio niewydolności serca, pogorszenie kontroli ciśnienia tętniczego oraz wystąpienie zaburzeń rytmu serca...

Inne stany kardiologiczne i niekardiologiczne w okresie okołozabiegowym: nadciśnienie tętnicze, nadciśnienie płucne, przewlekła niewydolność serca, wszczepiony układ stymulujący serce lub kardiowerter-defibrylator, otyłość olbrzymia

Inne stany kardiologiczne i niekardiologiczne w okresie okołozabiegowym: nadciśnienie tętnicze, nadciśnienie płucne, przewlekła niewydolność serca, wszczepiony układ stymulujący serce lub kardiowerter-defibrylator, otyłość olbrzymia

Wiele stanów kardiologicznych i niekardiologicznych w okresie okołozabiegowym, w tym nadciśnienie tętnicze, nadciśnienie płucne, przewlekła niewydolność serca, wszczepiony układ stymulujacy serce lub kardiowerter-defibrylator, otyłość olbrzymia, z uwagi na zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych wymagają indywidualnego podejścia do pacjenta oraz dokładnej ocena ryzyka przed-, śród- i pooperacyjnego.

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 736 comment 5

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?