Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Rozpoznanie niewydolności serca. Znaczenie badania klinicznego

Rozpoznanie niewydolności serca. Znaczenie badania klinicznego

Niewydolność serca (NS) jest zespołem objawów spowodowanym nieadekwatnym przepływem krwi w stosunku do zapotrzebowania organizmu. Dolegliwości zgłaszane przez pacjentów, jak i nieprawidłowości, które możemy stwierdzić w badaniu przedmiotowym, są w tej jednostce chorobowej stosunkowo różnorodne i nie zawsze specyficzne. Ich charakter zależy od komory serca najsilniej dotkniętej procesem chorobowym...

Diagnostyka i leczenie nadciśnienia w ciąży – co nas zaskakuje

Diagnostyka i leczenie nadciśnienia w ciąży – co nas zaskakuje

Nadciśnienie tętnicze w ciąży stanowi istotny problem kliniczny, występuje w 7–15% wszystkich ciąż i w krajach rozwiniętych jest jedną z głównych przyczyn śmiertelności matek i płodów. Według raportów z Wielkiej Brytanii, 5% przyjęć ciężarnych do oddziałów intensywnej terapii było powodowanych powikłaniami nadciśnienia tętniczego, w tym stanem przedrzucawkowym, stanowiąc drugą po powikłaniach septycznych przyczynę śmiertelności matek...

Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży – problemy diagnostyczne i kontrowersje terapeutyczne

Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży – problemy diagnostyczne i kontrowersje terapeutyczne

W wieku rozwojowym nadciśnienie tętnicze wtórne stanowi główną przyczynę nadciśnienia tętniczego (NT) u dzieci młodszych. Jeszcze do niedawna uznawano, że NT wtórne jest główną postacią NT w całym wieku rozwojowym i mniejsze znaczenie nadawano nadciśnieniu tętniczemu pierwotnemu (NTP). Jednak w ostatnich dwóch dekadach zaobserwowano istotną zmianę epidemiologii i etiologii NT u dzieci i młodzieży...

Oporne nadciśnienie tętnicze – postępowanie zgodne z obowiązującymi wytycznymi

Oporne nadciśnienie tętnicze – postępowanie zgodne z obowiązującymi wytycznymi

Na przestrzeni ostatnich kilku lat przedmiotem zainteresowania stało się zagadnienie opornego nadciśnienia tętniczego. Związane jest to z faktem, że oporne nadciśnienie tętnicze nie jest rzadkim problemem klinicznym (metaanaliza badań wskazała, że problem ten dotyczy 13,7% chorych na nadciśnienie tętnicze)...

Leczenie oparte na antagoniście receptora angiotensyny II – kandesartanie – w codziennej praktyce

Leczenie oparte na antagoniście receptora angiotensyny II – kandesartanie – w codziennej praktyce

Wyniki dużych badań klinicznych i publikowane na przestrzeni ostatnich lat wytyczne kładą nacisk na konieczność stosowania i właściwy dobór leczenia skojarzonego. U większości chorych konieczne jest stosowanie 2 lub 3, a niekiedy nawet większej liczby leków hipotensyjnych...

Antagoniści receptora angiotensyny II w terapii nadciśnienia tętniczego – optymalny wybór zgodny z wytycznymi oraz oczekiwaniami chorego

Antagoniści receptora angiotensyny II w terapii nadciśnienia tętniczego – optymalny wybór zgodny z wytycznymi oraz oczekiwaniami chorego

Antagoniści receptora angiotensyny II – sartany – stanowią uznaną, jedną z 5 podstawowych grup leków hipotensyjnych stosowanych w terapii nadciśnienia tętniczego. W szeregu badań klinicznych wykazano, że ta grupa leków nie tylko jest skuteczna hipotensyjnie, ale także dla tej klasy leków wykazano korzyści wyrażające się zmniejszeniem ryzyka sercowo-naczyniowego...

Możliwości optymalizacji terapii hipotensyjnej w świetle nowych wytycznych PTNT z 2015 roku – przypadki kliniczne

Możliwości optymalizacji terapii hipotensyjnej w świetle nowych wytycznych PTNT z 2015 roku – przypadki kliniczne

W prezentowanym artykule przedstawiono dwa przypadki kliniczne, ilustrujące możliwość optymalizacji w codziennej praktyce terapii nadciśnienia tętniczego u chorych nieskutecznie dotychczas leczonych dwoma lub trzema lekami hipotensyjnymi. Postępowanie w omawianych przypadkach zostało oparte o najnowsze wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) z 2015 r...

Nadciśnienie tętnicze u chorych z autosomalnie dominującą wielotorbielowatością nerek – epidemiologia, patogeneza i leczenie

Nadciśnienie tętnicze u chorych z autosomalnie dominującą wielotorbielowatością nerek – epidemiologia, patogeneza i leczenie

Autosomalnie dominująca wielotorbielowatość nerek (autosomal dominant polycystic kidney disease, ADPKD) jest najczęstszą genetycznie uwarunkowaną chorobą nerek i jednocześnie jedną z najczęściej występujących chorób o charakterze dziedzicznym. Częstość występowania ADPKD w populacji ogólnej szacuje się na 1:400 do 1:1000 przypadków żywych urodzeń...

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Rynek suplementów diety, zarówno w Polsce jak i na świecie, rośnie w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Jego wartość w naszym kraju wyniosła w 2014 r. ok. 3,5 mld złotych, a jego wzrost w następnych latach utrzyma się na poziomie 10% rocznie. Liczby te oznaczają tysiące preparatów, których stosowanie – podążając za informacjami na opakowaniach, a także reklamami w radiu, telewizji czy prasie – zalecane jest w leczeniu różnych przypadłości i chorób...

Leczenie bezsenności

Leczenie bezsenności

Bezsenność jest najczęściej występującym zaburzeniem snu. Jest też, obok bólu czy uczucia zmęczenia, jedną z najczęściej zgłaszanych skarg zdrowotnych w populacji ogólnej. Bezsenność może być samodzielną kategorią diagnostyczną, ale także, podobnie jak ból czy gorączka, może być objawem innej choroby, somatycznej lub psychicznej...

Zasady leczenia przewlekłej niewydolności serca w świetle aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Zasady leczenia przewlekłej niewydolności serca w świetle aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Niewydolność serca (heart failure, HF) to stan, w którym w wyniku zaburzenia czynności serca dochodzi do zmniejszenia pojemności minutowej serca w stosunku do zapotrzebowania metabolicznego tkanek ustroju lub właściwa pojemność minutowa utrzymana jest dzięki podwyższeniu ciśnienia napełniania lewej komory (LV)...

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

Leki a suplementy diety – co lekarz wiedzieć powinien

W ostatnich latach obserwujemy hiperdynamiczny wzrost zużycia suplementów diety. Niestety, wraz ze wzrostem zużycia tych preparatów, rośnie zagrożenie związane z ryzykiem indukowania przez nie działań niepożądanych oraz niekorzystnych interakcji pomiędzy równocześnie stosowanymi suplementami, a także między równocześnie stosowanymi suplementami diety i przyjmowanymi przez pacjenta lekami...

Przewlekła niewydolność serca jako coraz częstszy problem w codziennej praktyce lekarskiej

Przewlekła niewydolność serca jako coraz częstszy problem w codziennej praktyce lekarskiej

Niewydolność serca (heart failure, HF) jest zespołem objawów wynikającym ze strukturalnego i czynnościowego uszkodzenia mięśnia sercowego, który w efekcie prowadzi do nieadekwatnego w stosunku do zapotrzebowania przepływu krwi w organizmie. Już dziś forma przewlekła tej jednostki chorobowej (CHF [chronic heart failure]) dotyka ok. 1–2% dorosłej populacji, a wśród osób powyżej 70. roku życia ponad 10%...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 693 comment 5

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?