Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Zastosowanie diklofenaku w świetle najnowszych rekomendacji Europejskiej Agencji Leków (EMA) w praktyce klinicznej

Zastosowanie diklofenaku w świetle najnowszych rekomendacji Europejskiej Agencji Leków (EMA) w praktyce klinicznej

Bóle różnego rodzaju stanowią odwieczny problem. Już w starożytności poszukiwano nowych metod i leków na skuteczne zwalczenie bólu. Wyraz ból pochodzi od łacińskiego słowa poena i oznacza karę. W przeszłości uważano, że powodem bólu były demony bądź ból stanowił karę bogów. W okresie neolitycznym trepanacja czaszki stała się jedną z metod terapii przeciwbólowej w celu uwolnienia złych duchów.

Wybrane właściwości doodbytniczych produktów leczniczych z diklofenakiem sodowym

Wybrane właściwości doodbytniczych produktów leczniczych z diklofenakiem sodowym

Doodbytnicza droga podania leku pozostaje w cieniu innych dróg podania z powodu nieco wstydliwej i mało komfortowej aplikacji. Jednakże z biofarmaceutycznego punktu widzenia droga ta jest niejednokrotnie lepsza dla uzyskania optymalnego efektu leczniczego. Resorpcja substancji leczniczej podanej doodbytniczo jest szybka dzięki układowi naczyń krwionośnych i limfatycznych wokół odbytnicy. Ten fakt wykorzystuje się w praktyce klinicznej, szczególnie wtedy, gdy istnieje potrzeba uzyskania szybkiego i skutecznego efektu leczniczego.

Przezskórne lub powierzchniowe podawanie leków w terapii bólu

Przezskórne lub powierzchniowe podawanie leków w terapii bólu

Nowoczesne leczenie przewlekłego bólu jest postępowaniem wielokierunkowym, w którym podstawową rolę odgrywa farmakoterapia. Odpowiednio dobrane leki przeciwbólowe i koanalgetyki, zastosowane we właściwej dawce, zapewniają dobrą kontrolę bólu u ponad 85% chorych. Warunkiem uzyskania skutecznego efektu przeciwbólowego jest jednak właściwy wybór leku w zależności od rodzaju bólu i jego natężenia...

Leczenie immunomodulujące

Leczenie immunomodulujące

Zakażenia układu oddechowego są jedną z najczęstszych przyczyn interwencji medycznych. 87,5% z nich stanowią zakażenia górnych dróg oddechowych (1). Zakażenia górnych dróg oddechowych dotyczą nosa, zatok przynosowych, gardła i krtani, natomiast zakażenia dolnych dróg oddechowych rozwijają się w tchawicy, oskrzelach i miąższu płucnym...

Zastosowanie chitozanu we wspomaganiu regeneracji nerwów

Zastosowanie chitozanu we wspomaganiu regeneracji nerwów

Chitozan, biopolimer będący pochodną chityny, biokompatybilny, biodegradowalny i hamujący wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych, znajduje wiele zastosowań w medycynie. Od kilkunastu lat naukowcy prowadzą badania nad wykorzystaniem tego materiału we wspomaganiu regeneracji zarówno nerwów obwodowych, jak i neuronów ośrodkowego układu nerwowego...

Znaczenie wskaźnika NNT (number needed to treat) podczas leczenia bólu lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)

Znaczenie wskaźnika NNT (number needed to treat) podczas leczenia bólu lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)

kuteczne i bezpieczne leczenie bólu stało się jednym z podstawowych celów w opiece ambulatoryjnej i szpitalnej. Prawo każdego człowiek do życia bez bólu zintensyfikowało badania kliniczne oraz doprowadziło do opracowania wytycznych opartych na wiarygodnych i aktualnych wynikach, zebranych zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach naukowych...

Farmakologiczna terapia bólu przewlekłego (część III). Niesteroidowe leki przeciwzapalne w terapii przezskórnej

Farmakologiczna terapia bólu przewlekłego (część III). Niesteroidowe leki przeciwzapalne w terapii przezskórnej

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) podawane drogą przezskórną są ważną, a niedocenianą, alternatywną drogą podawania leków przeciwbólowych obok drogi: doustnej, przezśluzówkowej, doodbytniczej, podskórnej, dożylnej i dokanałowej. Warto pamiętać o niej szczególnie w terapii schorzeń przewlekłych. Miejscowa aplikacja NLPZ przy dużej skuteczności analgetycznej w wybranych sytuacjach klinicznych, dzięki niskiemu wchłanianiu do krążenia (5–15%) pozwala na zmniejszenie częstości występowania niekorzystnych interakcji farmakologicznych i działań niepożądanych...

Farmakologiczna terapia bólu przewlekłego (część II). Niesteroidowe leki przeciwzapalne

Farmakologiczna terapia bólu przewlekłego (część II). Niesteroidowe leki przeciwzapalne

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) należą do najczęściej stosowanych leków w farmakoterapii bólu. Są zaliczane do nieopioidowych leków przeciwbólowych (NLPB), obok metamizolu, paracetamolu, nefopamu oraz flupirtyny. NLPB są obecnie zalecane jako składowa tzw. multimodalnego postępowania przeciwbólowego w terapii zarówno ostrych, jak i przewlekłych zespołów bólowych...

Analiza technologiczna produktów leczniczych – tabletek z aksetylem cefuroksymu w aspekcie potencjalizacji odczucia goryczy podczas terapii doustnej

Analiza technologiczna produktów leczniczych – tabletek z aksetylem cefuroksymu w aspekcie potencjalizacji odczucia goryczy podczas terapii doustnej

Aksetyl cefuroksymu to prolek cefuroksymu – półsyntetycznej cefalosporyny II generacji o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego. Jest zestryfikowaną, bardziej lipofilną jego formą i jest przeznaczony do podawania p.o. Aksetyl cefuroksymu bardzo dobrze nadaje się do terapii sekwencyjnej, ponieważ dostępna jest jego forma do stosowania pozajelitowego...

Opinie lekarzy polskich o kontrowersyjnych moralnie procedurach medycznych

Opinie lekarzy polskich o kontrowersyjnych moralnie procedurach medycznych

Niektóre prawnie dozwolone procedury medyczne wzbudzają wątpliwości moralne u części lekarzy, co może prowadzić do konfliktów między pacjentem a lekarzem (problem klauzuli sumienia). Celem naszych badań było zebranie opinii lekarzy na temat świadczeń medycznych, co do których istnieje rozbieżność polskimi regulacjami prawnymi a nauczaniem moralnym dominującego w Polsce wyznania religijnego (Kościoła katolickiego) oraz określenie czynników warunkujących takie opinie.

Leki generyczne – biorównoważność zapewnia wymienność terapeutyczną. Streszczenie

Leki generyczne – biorównoważność zapewnia wymienność terapeutyczną. Streszczenie

Leki działają na komórki (i narządy) organizmu poprzez różne struktury zlokalizowane na powierzchni błony komórkowej, ale znane są już tak swoiste leki (np. przeciwciała), które reagują tylko z jednym receptorem. Bez względu na mechanizm działania, efekt zależy od obecności cząsteczek leku w krążeniu ogólnym (jeśli nie jest to lek stosowany zewnętrznie lub lokalnie) i najczęściej jest proporcjonalny do stężenia leku we krwi...

Leki przeciwbólowe – nowe spojrzenie na interakcje lekowe

Leki przeciwbólowe – nowe spojrzenie na interakcje lekowe

Interakcje lekowe budzą zainteresowanie od wielu lat. Dzieje się tak głównie w związku z coraz powszechniejszą politerapią. Mimo licznych badań podejmowanych w ostatnich latach, znane są tylko fragmentarycznie. Budowanie systemu „ostrzeżeń” o ryzyku niekorzystnych interakcji między lekami w oparciu o dostępne nieliczne badania...

Iwabradyna – miejsce w terapii służącej osiągnięciu docelowej wartości częstości serca

Iwabradyna – miejsce w terapii służącej osiągnięciu docelowej wartości częstości serca

Iwabradyna to lek o swoistym działaniu zmniejszającym częstość pracy serca poprzez wpływ na prąd If rozrusznika serca, który poprzez działanie na samoistną depolaryzację węzła zatokowego w czasie rozkurczu reguluje częstość pracy serca (1–3). Działanie to jest zależne od dawki leku. Iwabradyna nie wpływa na przewodnictwo wewnątrzsercowe ani na repolaryzację komór, nie ma też działania inotropowo ujemnego...

Miejsce prasugrelu i tikagreloru w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych

Miejsce prasugrelu i tikagreloru w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych

Od czasu, w którym poznano rolę płytek krwi w patogenezie miażdżycy i jej powikłań, leki przeciwpłytkowe stały się podstawowym elementem profilaktyki pierwotnej i wtórnej ostrych zespołów wieńcowych (OZW) z uniesieniem oraz bez uniesienia odcinka ST. Pierwszym lekiem przeciwpłytkowym, którego skuteczność udowodniono w randomizowanym badaniu klinicznym był stosowany powszechnie do dziś kwas acetylosalicylowy (ASA)...

Leki w stentach. Balony i stenty uwalniające leki

Leki w stentach. Balony i stenty uwalniające leki

Kardiologia interwencyjna jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin medycyny. Niemalże na naszych oczach dokonuje się ogromny postęp nie tylko w zakresie farmakoterapii stosowanej po zabiegach przezskórnych interwencji wieńcowych (percutaneous coronary interventions, PCI), ale także w zakresie technik wykonywanych procedur czy nowego instrumentarium...

Zastosowanie preparatów skojarzonych w farmakoterapii bólu

Zastosowanie preparatów skojarzonych w farmakoterapii bólu

Leki przeciwbólowe stanowią jedną z najczęściej stosowanych grup leków w praktyce klinicznej. Właściwy dobór leków, z uwagi na ich mechanizm działania, jak i kojarzenie leków przeciwbólowych, poprawia skuteczność terapeutyczną z jednej strony, a z drugiej pozwala na ograniczenie polekowych działań niepożądanych w leczeniu bólu...

Jak unikać niekorzystnych interakcji leków w medycynie paliatywnej

Jak unikać niekorzystnych interakcji leków w medycynie paliatywnej

Znaczenie interakcji leków stosowanych w medycynie paliatywnej nabiera obecnie coraz większego znaczenie praktycznego. Pacjent leczony paliatywnie przyjmuje jednoczasowo 5–10 leków i możemy wręcz uznać, że przy tak rozbudowanej farmakoterapii dochodzi w znakomitej większości wypadków do interakcji zarówno farmakokinetycznych, jak i farmakodynamicznych o różnym obrazie klinicznym...

Leczenie bólu opornego na opioidowe leki przeciwbólowe

Leczenie bólu opornego na opioidowe leki przeciwbólowe

Ból jest problemem nękającym wielu chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową. W większości przypadków ból ten, po postawieniu odpowiedniego rozpoznania, daje się łagodzić stosunkowo prostymi i znanymi od lat środkami. Najważniejszymi, choć nie jedynymi, są tu leki opioidowe, czyli zarówno naturalnie występujące morfina i kodeina (dawniej nazywane opiatami), jak i leki syntetyczne należące do tej samej grupy, łącznie nazywane lekami opioidowymi.

Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwhistaminowych i antyleukotrienowych w farmakoterapii pediatrycznej

Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwhistaminowych i antyleukotrienowych w farmakoterapii pediatrycznej

W farmakoterapii często obserwujemy zjawisko transponowania zarówno efektów terapeutycznych, jak i działań niepożądanych z populacji pacjentów dorosłych na dzieci. Zapominamy, że dziecko nie jest miniaturą dorosłego chorego i nierzadko w populacji pediatrycznej dochodzi do odmiennych od populacji dorosłych procesów farmakokinetycznych...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 709 comment 5

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?