Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Toaleta dróg oddechowych u noworodków i dzieci leczonych w Oddziałach Intensywnej Terapii

Toaleta dróg oddechowych u noworodków i dzieci leczonych w Oddziałach Intensywnej Terapii

Odsysanie wydzieliny z drzewa oskrzelowego u zaintubowanych pacjentów jest zabiegiem koniecznym dla utrzymania drożności dróg oddechowych. Celem pracy było ustalenie zaleceń takiego wykonania zabiegu, które redukowałyby ryzyko występowania powikłań...

Analiza zmian immunofenotypu komórek białaczkowych przy diagnozie oraz wznowie w dziecięcej ostrej białaczce limfoblastycznej oraz ich wpływu na wykrywanie minimalnej choroby resztkowej

Analiza zmian immunofenotypu komórek białaczkowych przy diagnozie oraz wznowie w dziecięcej ostrej białaczce limfoblastycznej oraz ich wpływu na wykrywanie minimalnej choroby resztkowej

Celem badania było porównanie immunofenotypu blastów przy rozpoznaniu choroby i przy wznowie ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci oraz określenie najczęściej występujących zmian ekspresji antygenów komórkowych.

Rozwój poznawczy i motoryczny w 7 roku życia dzieci urodzonych z ekstremalnie małą masą ciała (≤1000G) - wieloośrodkowe badanie przekrojowe dzieci urodzonych w latach 2002-2004 w województwie małopolskim*

Rozwój poznawczy i motoryczny w 7 roku życia dzieci urodzonych z ekstremalnie małą masą ciała (≤1000G) - wieloośrodkowe badanie przekrojowe dzieci urodzonych w latach 2002-2004 w województwie małopolskim*

Celem pracy była ocena rozwoju poznawczego i motorycznego dzieci w 7 r.ż. urodzonych z ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała (ELBW), a także próba oceny szans na przeżycie i na osiągnięcie życia wolnego od ciężkich zaburzeń rozwojowych.

Zastosowanie badań ultrasonograficznych węzłów chłonnych u dzieci i młodzieży w gabinecie lekarza rodzinnego i pediatry – na podstawie doświadczeń własnych

Zastosowanie badań ultrasonograficznych węzłów chłonnych u dzieci i młodzieży w gabinecie lekarza rodzinnego i pediatry – na podstawie doświadczeń własnych

Diagnostyka ultrasonograficzna jest niezwykle użyteczną i powszechnie wykorzystywaną w praktyce klinicznej metodą obrazowania węzłów chłonnych. Ultrasonografia jest również bezpieczną, łatwo dostępną i przyjazną dla pacjenta techniką obrazową.

Chemioterapia u dzieci i młodzieży z opornym na leczenie mięsakiem Ewinga

Chemioterapia u dzieci i młodzieży z opornym na leczenie mięsakiem Ewinga

W przypadku wznowy mięsaka Ewinga rokowanie jest bardzo poważne. Na całym świecie poszukuje się metod terapeutycznych, które mogłyby poprawić przeżycie w tej grupie chorych. Obok zwiększania intensywności konwencjonalnej chemioterapii proponuje się zastosowanie nowych schematów leczenia, w tym temozolomidu z irynotekanem.

Współistnienie wrodzonych wad układu krążenia z innymi wadami rozwojowymi

Współistnienie wrodzonych wad układu krążenia z innymi wadami rozwojowymi

Celem niniejszej pracy była ocena częstości występowania i rodzaju wad pozasercowych u niemowląt hospitalizowanych w Klinice Kardiologii Instytutu – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka z powodu wrodzonej patologii układu krążenia; porównanie częstości występowania innych wad rozwojowych w badanej grupie w stosunku do populacji ogólnej oraz ocena ich wpływu na przeżywalność.

Odległe następstwa leczenia przeciwnowotworowego w dzieciństwie – na podstawie przeglądu piśmiennictwa i doświadczeń własnych

Odległe następstwa leczenia przeciwnowotworowego w dzieciństwie – na podstawie przeglądu piśmiennictwa i doświadczeń własnych

W pracy omówiono odległe skutki narządowe leczenia przeciwnowotworowego w dzieciństwie. Przedstawiono ich epidemiologię, czynniki ryzyka, objawy kliniczne i podstawy monitorowania takich powikłań, jak: uszkodzenie płuc i układu sercowo-naczyniowego, zaburzenia wzrastania, endokrynopatie, hipogonadyzm i niepłodność oraz kolejne nowotwory będące skutkiem wcześniej stosowanej chemio- i radioterapii.

Wpływ enteralnej podaży roztworu wzbogaconego glutaminą, u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała, na ograniczenie objawów nietolerancji karmienia. Prospektywne, randomizowane badanie pilotażowe

Wpływ enteralnej podaży roztworu wzbogaconego glutaminą, u noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała, na ograniczenie objawów nietolerancji karmienia. Prospektywne, randomizowane badanie pilotażowe

Nietolerancja karmienia jest częstym stanem stwierdzanym u wcześniaków, wymagającym ograniczenia podaży doustnej.

Zewnątrzkomórkowa domena receptora HER-2 jako czynnik prognostyczny w mięsaku kościopochodnym. Doniesienie wstępne

Zewnątrzkomórkowa domena receptora HER-2 jako czynnik prognostyczny w mięsaku kościopochodnym. Doniesienie wstępne

Oznaczanie ekspresji receptora naskórkowego czynnika wzrostu HER-2 (ang. Human Epidermal Growth Factor Receptor-2) w tkance guza oraz ocena stężenia zewnątrzkomórkowej domeny receptora HER-2 (ang. Extracellular Domain of HER-2 receptor – ECD/HER-2) w surowicy krwi są pomocne w ustalaniu rokowania w wielu guzach litych...

Doświadczenia własne w leczeniu propranololem naczyniaków wczesnodzieciecych - doniesienie wstępne

Doświadczenia własne w leczeniu propranololem naczyniaków wczesnodzieciecych - doniesienie wstępne

Naczyniaki wczesnodziecięce stanowią najczęstszą grupę łagodnych guzów naczyniowych u dzieci. Od 2008 roku obiecującą metodą leczenia tych zmian jest zastosowanie propranololu.

Standardy WHO rozwoju fizycznego dzieci w wieku 0-5 lat. Siatki centylowe długości/ wysokości i masy ciała, wskaźnika masy ciała BMI i obwodu głowy

Standardy WHO rozwoju fizycznego dzieci w wieku 0-5 lat. Siatki centylowe długości/ wysokości i masy ciała, wskaźnika masy ciała BMI i obwodu głowy

Celem artykułu jest zaprezentowanie standardów rozwoju fi€zycznego dzieci w wieku 0-5 lat, nowego narzędzia do oceny zdrowia i stanu odżywienia, rekomendowanego przez WHO do użytku we wszystkich krajach świata. Standardy te opracowano w 2006 r. na podstawie wyników Wieloośrodkowych Badań nad Rozwojem Fizycznym...

Wpływ wybranych czynników na przebieg leczenia i rokowanie u noworodków z wrodzonym wytrzewieniem na podstawie doświadczeń własnych

Wpływ wybranych czynników na przebieg leczenia i rokowanie u noworodków z wrodzonym wytrzewieniem na podstawie doświadczeń własnych

Badanie polegało na przeprowadzeniu analizy danych pochodzących z dokumentacji medycznej noworodków z wrodzonym wytrzewieniem operowanych w Klinice Chirurgii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie w latach 2000-2010.

Ocena stanu immunologicznego dzieci i młodzieży z mięsakiem kościopochodnym w momencie rozpoznania choroby

Ocena stanu immunologicznego dzieci i młodzieży z mięsakiem kościopochodnym w momencie rozpoznania choroby

Przyczyny powstawania osteosarcoma (OS) oraz mechanizmy efektorowe odpowiedzi immunologicznej przeciw komórkom OS oraz komórkom innych nowotworów nie są w pełni poznane...

Szczepienia ochronne w onkohematologii dziecięcej*

Szczepienia ochronne w onkohematologii dziecięcej*

Szczepienia ochronne stanowią niezwykle ważny element profilaktyki zakażeń bakteryjnych i wirusowych u dzieci. Szczególnie istotne jest umiejętne i bezpieczne stosowanie szczepień u pacjentów z zaburzeniami odporności, w tym spowodowanymi chorobami onkohematologicznymi.

Limfocyty T regulatorowe u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną*

Limfocyty T regulatorowe u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną*

Dzięki postępowi zarówno w diagnostyce jak i leczeniu chorób rozrostowych możemy uzyskać ok. 80% całkowitych wyleczeń z najczęstszego nowotworu u dzieci jakim jest ostra białaczka limfoblastyczna...

Rzadki przypadek współwystępowania wrodzonej torbielowatości gruczolakowatej płuca z wielotorbielowatością nerek

Rzadki przypadek współwystępowania wrodzonej torbielowatości gruczolakowatej płuca z wielotorbielowatością nerek

Wrodzona torbielowatość gruczolakowata płuc jest rzadką wadą rozwojową powstającą w wyniku nieprawidłowego rozwoju płuc płodu. W 4-26% przypadków współistnieje z innymi wadami wrodzonymi...

Wrodzona torbielowatość gruczolakowata płuc – diagnostyka i leczenie – na podstawie literatury oraz własnych doświadczeń

Wrodzona torbielowatość gruczolakowata płuc – diagnostyka i leczenie – na podstawie literatury oraz własnych doświadczeń

Wrodzona torbielowatość gruczolakowata płuc jest rzadko występującą wadą rozwojową płuc o różnym przebiegu klinicznym: od obrzęku płodu i ciężkiego stopnia zaburzeń oddychania do regresji zmian w okresie pre- lub postnatalnym...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 736 comment 5

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?