Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Farmakoterapia ostrej niewydolności serca

Farmakoterapia ostrej niewydolności serca

Ostra niewydolność serca (ONS) manifestuje się nagłym pojawieniem i szybkim narastaniem objawów podmiotowych i przedmiotowych niewydolności serca (NS) związanych z dysfunkcją skurczową lub rozkurczową lewej i/lub prawej komory serca, zaburzeniami rytmu serca lub z nieodpowiednim obciążeniem wstępnym/następczym...

Przegląd wyników ostatnich badań w przewlekłej niewydolności serca

Przegląd wyników ostatnich badań w przewlekłej niewydolności serca

Niewydolność serca (NS) jest aktualnie jednym z głównych wyzwań współczesnej kardiologii. Prognozuje się, że w najbliższych latach liczba pacjentów z NS będzie systematycznie wzrastać. Odzwierciedleniem tego jest duże zainteresowanie badaczy problematyką patofizjologii, diagnostyki i leczenia NS, co przekłada się na liczbę publikowanych badań naukowych. Wyniki tych badań nie zawsze mają swoje potwierdzenie w praktyce...

Rozpoznanie niewydolności serca. Znaczenie badania klinicznego

Rozpoznanie niewydolności serca. Znaczenie badania klinicznego

Niewydolność serca (NS) jest zespołem objawów spowodowanym nieadekwatnym przepływem krwi w stosunku do zapotrzebowania organizmu. Dolegliwości zgłaszane przez pacjentów, jak i nieprawidłowości, które możemy stwierdzić w badaniu przedmiotowym, są w tej jednostce chorobowej stosunkowo różnorodne i nie zawsze specyficzne. Ich charakter zależy od komory serca najsilniej dotkniętej procesem chorobowym...

Diagnostyka i leczenie nadciśnienia w ciąży – co nas zaskakuje

Diagnostyka i leczenie nadciśnienia w ciąży – co nas zaskakuje

Nadciśnienie tętnicze w ciąży stanowi istotny problem kliniczny, występuje w 7–15% wszystkich ciąż i w krajach rozwiniętych jest jedną z głównych przyczyn śmiertelności matek i płodów. Według raportów z Wielkiej Brytanii, 5% przyjęć ciężarnych do oddziałów intensywnej terapii było powodowanych powikłaniami nadciśnienia tętniczego, w tym stanem przedrzucawkowym, stanowiąc drugą po powikłaniach septycznych przyczynę śmiertelności matek...

Oporne nadciśnienie tętnicze – postępowanie zgodne z obowiązującymi wytycznymi

Oporne nadciśnienie tętnicze – postępowanie zgodne z obowiązującymi wytycznymi

Na przestrzeni ostatnich kilku lat przedmiotem zainteresowania stało się zagadnienie opornego nadciśnienia tętniczego. Związane jest to z faktem, że oporne nadciśnienie tętnicze nie jest rzadkim problemem klinicznym (metaanaliza badań wskazała, że problem ten dotyczy 13,7% chorych na nadciśnienie tętnicze)...

Leczenie oparte na antagoniście receptora angiotensyny II – kandesartanie – w codziennej praktyce

Leczenie oparte na antagoniście receptora angiotensyny II – kandesartanie – w codziennej praktyce

Wyniki dużych badań klinicznych i publikowane na przestrzeni ostatnich lat wytyczne kładą nacisk na konieczność stosowania i właściwy dobór leczenia skojarzonego. U większości chorych konieczne jest stosowanie 2 lub 3, a niekiedy nawet większej liczby leków hipotensyjnych...

Antagoniści receptora angiotensyny II w terapii nadciśnienia tętniczego – optymalny wybór zgodny z wytycznymi oraz oczekiwaniami chorego

Antagoniści receptora angiotensyny II w terapii nadciśnienia tętniczego – optymalny wybór zgodny z wytycznymi oraz oczekiwaniami chorego

Antagoniści receptora angiotensyny II – sartany – stanowią uznaną, jedną z 5 podstawowych grup leków hipotensyjnych stosowanych w terapii nadciśnienia tętniczego. W szeregu badań klinicznych wykazano, że ta grupa leków nie tylko jest skuteczna hipotensyjnie, ale także dla tej klasy leków wykazano korzyści wyrażające się zmniejszeniem ryzyka sercowo-naczyniowego...

Możliwości optymalizacji terapii hipotensyjnej w świetle nowych wytycznych PTNT z 2015 roku – przypadki kliniczne

Możliwości optymalizacji terapii hipotensyjnej w świetle nowych wytycznych PTNT z 2015 roku – przypadki kliniczne

W prezentowanym artykule przedstawiono dwa przypadki kliniczne, ilustrujące możliwość optymalizacji w codziennej praktyce terapii nadciśnienia tętniczego u chorych nieskutecznie dotychczas leczonych dwoma lub trzema lekami hipotensyjnymi. Postępowanie w omawianych przypadkach zostało oparte o najnowsze wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) z 2015 r...

Leczenie miażdżycowego zwężenia tętnicy nerkowej po badaniu CORAL

Leczenie miażdżycowego zwężenia tętnicy nerkowej po badaniu CORAL

Nadciśnienie tętnicze wywołane zwężeniem tętnicy nerkowej (ZTN) jest jedną z postaci wtórnego nadciśnienia tętniczego spowodowanego nadmiernym wydzielaniem reniny przez niedokrwioną nerkę. Istotne ZTN, przekraczające 60–70% średnicy światła naczynia w badaniach obrazowych, może prowadzić do rozwoju nadciśnienia tętniczego i może być przyczyną nefropatii niedokrwiennej...

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Różnice między lekiem a suplementem diety – czy wszyscy o nich pamiętamy?

Rynek suplementów diety, zarówno w Polsce jak i na świecie, rośnie w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Jego wartość w naszym kraju wyniosła w 2014 r. ok. 3,5 mld złotych, a jego wzrost w następnych latach utrzyma się na poziomie 10% rocznie. Liczby te oznaczają tysiące preparatów, których stosowanie – podążając za informacjami na opakowaniach, a także reklamami w radiu, telewizji czy prasie – zalecane jest w leczeniu różnych przypadłości i chorób...

Niekorzystne interakcje leków przeciwhistaminowych – dlaczego mają tak istotne znaczenie praktyczne, jakie są pomiędzy nimi różnice?

Niekorzystne interakcje leków przeciwhistaminowych – dlaczego mają tak istotne znaczenie praktyczne, jakie są pomiędzy nimi różnice?

Leki przeciwhistaminowe działające na receptor histaminowy typu H1, zlokalizowany w tkankach obwodowych, są lekami, których mechanizm działania polega na stabilizacji jego formy nieaktywnej, co uniemożliwia połączenie z naturalnym ligandem jakim jest histamina. Połączenie to uniemożliwia aktywny udział histaminy w reakcjach zapalenia alergicznego...

Ocena suplementacji chromem (III) u osób otyłych ze współistniejącą cukrzycą typu 2 – przegląd literatury naukowej

Ocena suplementacji chromem (III) u osób otyłych ze współistniejącą cukrzycą typu 2 – przegląd literatury naukowej

Otyłość, jako choroba cywilizacyjna o podłożu metabolicznym, jest obecnie uznawana za jedno z największych zagrożeń zdrowia i życia człowieka. Według definicji, polega ona na patologicznym nagromadzeniu tkanki tłuszczowej w organizmie, które przekracza jego fizjologiczne potrzeby i możliwości adaptacyjne. Pierwszym stadium otyłości jest nadwaga, czyli nadmierna masa ciała...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 2134 comment 41

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?