Wybierz pismo

Wybierz dziedzinę

Wybierz typ treści

Przegląd prasy i publikacje

Miejsce diuretyków tiazydowych i tiazydopodobnych w terapii nadciśnienia tętniczego w świetle wytycznych

Miejsce diuretyków tiazydowych i tiazydopodobnych w terapii nadciśnienia tętniczego w świetle wytycznych

Diuretyki tiazydowe i tiazydopodobne są zaliczane do głównych grup leków hipotensyjnych. Opublikowane na przestrzeni ostatnich kilku lat wytyczne podkreślają miejsce tej grupy leków w terapii nadciśnienia tętniczego, zwłaszcza w leczeniu skojarzonym. W prezentowanym artykule omówiono miejsce diuretyków tiazydowych i tiazydopodobnych w terapii nadciśnienia tętniczego zaproponowane...

Beta-adrenolityki – praktyczne możliwości stosowania według wytycznych europejskich z 2013 r.

Beta-adrenolityki – praktyczne możliwości stosowania według wytycznych europejskich z 2013 r.

Historia stosowana beta-adrenolityków w terapii nadciśnienia tętniczego sięga ponad 50 lat. Black opisał wtedy (1962) właściwości farmakologiczne pierwszego beta-adrenolityku – pronetanolu. Dwa lata później Prichard i Gillam jako pierwsi wykazali skuteczność hipotensyjną propranololu u chorych na nadciśnienie tętnicze. Już trzy lata później, bo w 1967, ukazała się pierwsza polska praca oceniająca skuteczność hipotensyjną propranololu...

Stopień stosowania się do zaleceń lekarskich przez chorych z nadciśnieniem tętniczym opornym

Stopień stosowania się do zaleceń lekarskich przez chorych z nadciśnieniem tętniczym opornym

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat dokonał się znaczący postęp zarówno w metodach diagnostycznych, jak i sposobach leczenia nadciśnienia tętniczego, jednak nadal u zbyt dużego odsetka chorych nie są osiągane docelowe wartości ciśnienia tętniczego. Ogólnopolskie badanie rozpowszechnienia i kontroli czynników ryzyka chorób serca w Polsce...

Możliwości stosowania sartanów w praktyce klinicznej w świetle najnowszych wytycznych europejskich

Możliwości stosowania sartanów w praktyce klinicznej w świetle najnowszych wytycznych europejskich

W 2013 r. opublikowano zalecenia European Society of Hypertension oraz European Society of Cardiology (ESH/ESC) dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym. Wraz z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) z 2011 r. stanowią one podstawę postępowania u chorych na nadciśnienie tętnicze...

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Profilaktyka zdrowotna przed podróżą w praktyce lekarza rodzinnego

Według Światowej Organizacji Turystyki w 2012 r. liczba podróżujących po raz pierwszy w historii przekroczyła 1 mld. Prognozy przewidują stały, 3–4% trend wzrostowy również w roku 2013. W pierwszych trzech kwartałach 2012 r. granice Polski przekroczyło 7,2 mln polskich obywateli udających się do innych krajów...

Anafilaksja – może zdarzyć się każdemu. Prosty przewodnik postępowania praktycznego

Anafilaksja – może zdarzyć się każdemu. Prosty przewodnik postępowania praktycznego

Anafilaksja jest poważną, ogólnoustrojową reakcją alergiczną, którą charakteryzuje szybki początek i przebieg, a która prowadzi do śmierci. Rozpoznanie ma charakter kliniczny. Spadek ciśnienia tętniczego i wstrząs nie są kryteriami niezbędnymi do rozpoznania reakcji anafilaktycznej...

Aldosteron – stan wiedzy po 61 latach od chwili jego wykrycia

Aldosteron – stan wiedzy po 61 latach od chwili jego wykrycia

Nadciśnienie tętnicze jest objawem chorobowym obejmującym 15–30% rasy białej, o narastającej chorobowości w miarę starzenia się człowieka. Nic więc dziwnego, że powikłania sercowo-naczyniowe, nerkowe i mózgowe nadciśnienia tętniczego stanowią wiodącą przyczynę śmiertelności współczesnego człowieka. Pomimo intensywnych badań oraz poznania ważnych czynników patogenetycznych, leczenie nadciśnienia tętniczego ma najczęściej charakter kosmetyczny...

Nadreaktywność pęcherza moczowego – nowe kierunki badań

Nadreaktywność pęcherza moczowego – nowe kierunki badań

Termin nadreaktywny pęcherz moczowy (overactive bladder, OAB) według Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (International Continence Society, ICS) określa zespół objawów związanych z występowaniem parć naglących, któremu zwykle towarzyszy częstomocz i nykturia, nie stwierdza się natomiast infekcji i innych patologii w obrębie dróg moczowych...

Zastosowanie chitozanu we wspomaganiu regeneracji nerwów

Zastosowanie chitozanu we wspomaganiu regeneracji nerwów

Chitozan, biopolimer będący pochodną chityny, biokompatybilny, biodegradowalny i hamujący wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych, znajduje wiele zastosowań w medycynie. Od kilkunastu lat naukowcy prowadzą badania nad wykorzystaniem tego materiału we wspomaganiu regeneracji zarówno nerwów obwodowych, jak i neuronów ośrodkowego układu nerwowego...

Farmakologiczna terapia bólu przewlekłego (część II). Niesteroidowe leki przeciwzapalne

Farmakologiczna terapia bólu przewlekłego (część II). Niesteroidowe leki przeciwzapalne

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) należą do najczęściej stosowanych leków w farmakoterapii bólu. Są zaliczane do nieopioidowych leków przeciwbólowych (NLPB), obok metamizolu, paracetamolu, nefopamu oraz flupirtyny. NLPB są obecnie zalecane jako składowa tzw. multimodalnego postępowania przeciwbólowego w terapii zarówno ostrych, jak i przewlekłych zespołów bólowych...

Pacjenci wysokiego ryzyka incydentu wieńcowego z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą oraz przewlekłą niewydolnością nerek

Pacjenci wysokiego ryzyka incydentu wieńcowego z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą oraz przewlekłą niewydolnością nerek

Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych, w tym ostrego zespołu wieńcowego i niewydolności serca. Schorzenia te są główną przyczyną zgonów zarówno w Polsce, jak i w Europie. Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze prowadzi do zmian w układzie krążenia, m.in. upośledza czynność śródbłonka i powoduje niekorzystną przebudowę ścian naczyń, co pociąga za sobą zmniejszenie ich podatności i przyspiesza rozwój miażdżycy...

Przezskórna denerwacja nerek – kwalifikacja chorych do zabiegu w świetle aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESH/ESC)

Przezskórna denerwacja nerek – kwalifikacja chorych do zabiegu w świetle aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESH/ESC)

W ostatnich latach obserwujemy znaczący rozwój przezskórnej denerwacji nerek – nowej metody w leczeniu opornego nadciśnienia tętniczego. Pierwsze badania z udziałem małych grup pacjentów opublikowane pod akronimami Symplicity-HTN 1 i Symplicity-HTN 2 wykazały skuteczność denerwacji w redukcji skurczowego ciśnienia tętniczego nawet o ok. 25 mm Hg...

Diuretyki a homeostaza potasowa

Diuretyki a homeostaza potasowa

Ostatnio ukazało się kilka ważnych badań poświęconych znaczeniu zaburzeń hemostazy potasowej w przebiegu leczenia nadciśnienia tętniczego lekami moczopędnymi (1,2). Problem ten ma szczególne znaczenie kliniczne, gdyż leki moczopędne zajmują ważne miejsce w terapii nadciśnienia tętniczego, tak w monoterapii, jak i leczeniu skojarzonym. Zgodnie z zaleceniami European Society of Hypertension i European Society of Cardiology (ESC/ESH) zarówno z 2007, jak też z 2013 r. leki te należą do głównych grup leków stosowanych w leczeniu hipotensyjnym (3,4)...

Opinie lekarzy polskich o kontrowersyjnych moralnie procedurach medycznych

Opinie lekarzy polskich o kontrowersyjnych moralnie procedurach medycznych

Niektóre prawnie dozwolone procedury medyczne wzbudzają wątpliwości moralne u części lekarzy, co może prowadzić do konfliktów między pacjentem a lekarzem (problem klauzuli sumienia). Celem naszych badań było zebranie opinii lekarzy na temat świadczeń medycznych, co do których istnieje rozbieżność polskimi regulacjami prawnymi a nauczaniem moralnym dominującego w Polsce wyznania religijnego (Kościoła katolickiego) oraz określenie czynników warunkujących takie opinie.

Obrzęk kończyn dolnych w praktyce lekarza rodzinnego

Obrzęk kończyn dolnych w praktyce lekarza rodzinnego

Coraz liczniejsza grupa pacjentów we wszystkich przedziałach wiekowych zgłasza się do lekarza pierwszego kontaktu, a następnie kierowana jest do angiologia lub chirurga naczyniowego z powodu obrzęków kończyn dolnych...

Udział lekarzy w reklamie

Udział lekarzy w reklamie

poll 1116 comment 18

Czy uważasz, że zapis w Kodeksie Etyki Lekarskiej, według którego lekarz/dentysta nie może pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie, powinien zostać zniesiony?