Publikacje

Szczepienie przeciw grypie po zawale serca – wieloośrodkowe, randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą i grupą placebo
26.09.2023
Związek między zachorowaniem na grypę a ryzykiem epizodów sercowo-naczyniowych opisywano już w trakcie epidemii grypy w latach 1915–1929, a prowadzone później badania obserwacyjne potwierdziły korelację czasową między tymi zdarzeniami medycznymi.
26.09.2023
Rozpoznawanie i leczenie stenozy aortalnej z perspektywy lekarza rodzinnego
21.09.2021
Wada ta ma charakter postępujący i prowadzi do stopniowej progresji dysfunkcji lewej komory serca…
Najczęstsza wada serca u dorosłych w praktyce: jak postępować z pacjentem po zabiegu z powodu stenozy aortalnej?
17.09.2021
W trakcie wizyty lekarz rodzinny powinien zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe prowadzenie leczenia przeciwkrzepliwego…
Śmierć, której można uniknąć, czyli słów kilka o hipokaliemii
08.09.2021
Hipokaliemia jest to spadek stężenia potasu w surowicy krwi poniżej 3,8 mmol/l.
Powikłania kardiologiczne COVID-19
19.05.2021
Ponieważ u pacjentów z COVID-19 mogą nie występować klasyczne objawy stenokardialne, podejmowanie decyzji terapeutycznych u chorych z współistniejącym ACS wymaga oceny czynników ryzyka, analizy zapisu EKG i przyłóżkowego badania echokardiograficznego.
Leki złożone – nadzieja na poprawę stopnia przestrzegania zaleceń przez pacjentów
19.02.2021
Konsekwencją nieprzestrzegania zaleceń jest pogorszenie kontroli chorób, ze wzrostem częstości hospitalizacji oraz kosztów leczenia.
Zasady leczenia nadciśnienia tętniczego w wieku podeszłym
08.02.2021
1
Pomiary domowe są wiarygodnym wskaźnikiem kontroli leczenia.
β-Adrenolityk w terapii nadciśnienia tętniczego – czy tylko u chorych ze zwiększoną częstotliwością rytmu serca?
27.01.2021
Leki β-adrenolityczne należą do jednych z najdłużej stosowanych w terapii nadciśnienia tętniczego.
W poszukiwaniu optymalnych skojarzeń lekow hipotensyjnych – kandesartan i amlodypina
26.01.2021
Najnowsze wytyczne ESC/ESH z 2018 r. podkreślają konieczność stosowania leczenia skojarzonego nadciśnienia tętniczego już na początkowych etapach terapii.
Nisko, jeszcze niżej. Nowe badania i wytyczne postępowania w hipercholesterolemii i hiperurykemii
22.01.2021
Obniżenie stężenia cholesterolu jest związane z mniejszą częstością zdarzeń sercowo-naczyniowych w przebiegu miażdżycy.