Publikacje

Kannabinoidy w leczeniu bólu w 2019 roku, co wiemy, a czego jeszcze powinniśmy się dowiedzieć
22.11.2019
Kannabinoidy przerywają błędne koło: brak apetytu-wyniszczenie-ból.
22.11.2019
Bezpieczeństwo pacjenta w Polsce w świetle analizy zdarzeń medycznych
12.03.2018
Badania naukowe wykazują, że dostępne są metody skutecznego zapobiegania od 50 do 70% zdarzeń niepożądanych.
Dehumanizacja współczesnej medycyny: przyczyny i przeciwdziałanie
22.08.2017
Dehumanizacja współczesnej medycyny jest postrzegana jako negatywne zjawisko przez większość pacjentów, a także przez wielu lekarzy.
22.08.2017
Zaburzenia płodności jako skutek terapii przeciwnowotworowej w okresie dzieciństwa i u młodych dorosłych
18.05.2017
W pracy przedstawiono zaburzenia płodności stanowiące powikłanie terapii przeciwnowotworowej. Pozostałe zaburzenia neuroendokrynne występują u ponad 40% leczonych przeciwnowotworowo. W przypadku radioterapii OUN, powikłania zależą od wieku (im młodszy pacjent, tym częstsze i bardziej nasilone zaburzenia) i dawki napromieniania.
Eutanazja – próba uporządkowania pojęcia
08.03.2017
O eutanazji pisano i mówiono już wiele. Brakuje jednak w polskim piśmiennictwie medycznym publikacji omawiających holistycznie zjawisko eutanazji, a znajomość prawno-etyczna problemu jest często niedokładna.
Zachowania zdrowotne polskich lekarzy
07.12.2016
Wykonywanie zawodu lekarza nie jest tożsame z przejawianiem zachowań prozdrowotnych w życiu prywatnym.
07.12.2016
Lekarz w obliczu przestępstwa
05.12.2016
Każdy lekarz niezależnie od specjalizacji, którą posiada, w swojej praktyce może napotkać konieczność udzielenia pomocy pacjentowi znajdującemu się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego z powodu działań noszących znamiona przestępstwa.
Medycyna a koniec życia
24.11.2016
Fakty są następujące: dzisiaj rodzimy się, żyjemy i umieramy „w” medycynie (a niekiedy, niestety, „z powodu” medycyny). W krajach rozwiniętych 70% ludzi umiera w szpitalu, co sprawia, że cały szereg sondaży opinii publicznej wskazuje na nieludzkie warunki końca naszego życia.
Stan nagły oraz stan nagłego zagrożenia zdrowotnego a uprawnienia członków personelu medycznego wobec osób agresywnych
28.10.2016
Personel medyczny coraz częściej pada ofiarą agresji ze strony pacjentów oraz osób postronnych (najczęściej bliskich, towarzyszących chorym). Dane opublikowane przez Komendę Główną Policji są alarmujące.
Motywowanie kadry medycznej zatrudnionej na umowach kontraktowych
20.10.2016
Od dłuższego czasu na rynku usług zdrowotnych obserwuje się tendencję do zatrudniania personelu medycznego na zasadach umów cywilnoprawnych, zwanych powszechnie „kontraktami”, które w wielu placówkach stopniowo wypierają umowy o pracę.